Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 16.6.2020

§ 22 Sara Hildénin taidemuseon kokoelmapäällikön toimen täyttäminen 

TRE:1124/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Loimaala Päivi, Museonjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin säätiön väliseen sopimukseen (1975) ja Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöön perustuvan kokoelmapäällikön toimeen valittavan henkilön vastuualueena on Sara Hildénin säätiön noin 5000 teosta käsittävä suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen kokoelma.

Merkittävä kokoelma sekä taide- ja museomaailmassa luodut verkostot mahdollistavat taidemuseotoiminnan, jolla on sekä kansallista että kansainvälistä merkitystä. Kokoelma- ja näyttelytoiminnan ohella taidekasvatus ja yleisötyö ovat museon toiminnan keskeisiä painopistealueita.

 Tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, taidehistorian pääaineopintoja ja opintoja museologiassa. Muu alaa tukeva koulutus katsotaan eduksi. Valitulta edellytetään kokemusta kokoelman parissa tehdystä taidemuseotyöstä ja kokoelmanhallintaohjelmien tuntemusta, erinomaista kansainvälisen ja suomalaisen nykytaiteen ja modernin taiteen tuntemusta sekä kykyä tutkimukseen ja julkaisutoimintaan. Tehtävä edellyttää kokemusta esimiestyöstä, yhteistyötaitoja ja kykyä verkostoitumiseen, organisointi- ja paineensietokykyä, projektinhallintataitoja, pitkäjännitteisyyttä sekä luovaa asennetta ongelmanratkaisutilanteissa. Tehtävä edellyttää myös hyviä IC-taitoja, esiintymistaitoa sekä erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielentaitoa.

Kokoelmapäällikön toimi julistettiin haettavaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla: tampere.fi, kuntarekry.fi, mol.fi, Museoposti sekä Helsingin Sanomat.

Maria Katariina Laineella on kokoelmapäällikön tehtävään vaadittava koulutus, riittävän laaja työkokemus sekä muihin hakijoihin nähden tehtävään soveltuvimmat henkilökohtaiset ominaisuudet. Maria Katariina Laine katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvimmaksi kokoelmapäällikön toimeen.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Johtokunnan päätösvalta asiassa perustuu Sara Hildénin taidemuseo johtosääntöön 23.1.2017, §3.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Loimaala Päivi, Museonjohtaja

Esittelijä museonjohtaja Päivi Loimaala:

Sara Hildénin taidemuseon kokoelmapäällikön toimeen otetaan filosofian maisteri Maria Katariina Laine 1.9.2020 alkaen.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Maria Katariina Laine, hr.pirkanmaa@monetra.fi, palkat.pirkanmaa@monetra.fi, Niina Pietikäinen/heky, Tampereen kaupunginhallitus, Sahim

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.