Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 85 Perusopetuksen opetussuunnitelman luku 6 perustetekstin muutokset ja opetuksen järjestäjän paikalliset täsmennykset 

TRE:3480/12.01.01/2020

Valmistelija

 • Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ​ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari,​ puh. 040 800 4678,​ erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen,​ puh. 040 806 3513,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetushallitus käynnisti vuonna 2019 perusopetuksen oppimisen arvioinnin yhdenmukaistamiseen tähtäävän muutostyön. Tavoitteena on oppimisen arvioinnin yleisten periaatteiden selkiyttäminen sekä päättöarvioinnin kriteerien tarkentaminen. Työn ensimmäisessä vaiheessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luku 6, Oppilaan oppimisen arviointi, laadittiin kokonaan uudestaan. Uusittu perusteteksti julkaistiin 11.2.2020. Tämän jälkeen aloitettiin paikallisiin täsmennyksiin liittyvä työskentely opetuksen järjestäjien tasolla. Uusittu luku 6 astuu voimaan 1.8.2020.

Opetushallitus edellyttää perustetekstissä opetuksen järjestäjää täsmentämään paikallisesti seuraavat seikat:

 • yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta
 • arvioinnista tiedottamisen muodot
 • käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet
 •  valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
 • opinnoissa eteneminen, vuosiluokalta siirtämisen ja vuosiluokalle jättäminen periaatteet ja käytännöt
 • sanallisen ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa ja käyttäytymisen arvioinnissa
 • valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
 • välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa
 • erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

 

Tampereella paikallista työtä ohjasi pääosin rehtoreista koostuva työryhmä, jota johti kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari. Työryhmään kuuluivat Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Karita Boströn, Ulla Hiltunen, Satuleena Kojola, Pauliina Suvilaakso, Sami Jaakkola ja Tanja Jurvanen.

Työryhmä huolehti siitä, että Opetushallituksen määräämät paikalliset täsmennykset tulee kirjattua sekä järjesti kaksi erillistä kommentointikierrosta kouluille. Ensimmäisessä vaiheessa koulut pääsivät vaikuttamaan käyttäytymisen arviointiin liittyviin paikallisiin kirjauksiin. Toisessa vaiheessa kerättiin kommentteja ja muutosehdotuksia kaikkiin opetussuunnitelman paikallisiin täsmennysehdotuksiin. Kevään poikkeusolojen vaikutus työskentelyn aikatauluun pyrittiin minimoimaan, mutta väistämättä sillä oli vaikutus kouluilta saatujen palautteiden määrään.  

Paikallisista täsmennyksiä ovat kommentoineet myös Esi -ja perusopetuksen opetussuunnitelmien seurantaryhmän jäsenet sekä Kasvatus- ja opetuspalveluiden johtoryhmä. Saatujen kommenttien ja käytyjen keskustelujen pohjalta on laadittu opetussuunnitelman lukuun 6 paikalliset täsmennykset. Ne on esitetty materiaalissa kursiivilla erotuksena perustetekstistä, joka otetaan sellaisenaan käyttöön.

Käyttöönottoprosessi on esitelty perusopetuksen rehtoreille huhtikuussa 2020 järjestetyssä arviointiseminaarissa. Prosessi jakaantuu tasaisesti ensi lukuvuoden ajalle huomioiden kuhunkin ajankohtaan liittyvät arvioinnin käytänteet ja esiin nostettavat asiat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Hyväksytään opetuksen järjestäjän paikalliset täsmennykset perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 6.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Tanja Jurvanen, Petri Peltonen, Ville Raatikainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.