Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 88 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen 

TRE:3623/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Jaatinen Toimi, Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan 1. varahenkilö Toimi Jaatinen, puh. 050 5502 172, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen museoliitto järjestää Valtakunnalliset museopäivät Helsingissä 1.-2.9.2020.

Suomen museoliitto kutsuu museoalan ammattilaiset yhteen jakamaan kokemuksiaan poikkeuksellisesta ajanjaksosta ja suunnittelemaan tulevaa. Syksyn Museopäivillä ollaan muuttuneen paikan lisäksi uuden, ajankohtaisen teeman äärellä. Museopäivien kaksipäiväisen ohjelman teemana on digitaalinen tulevaisuus. Tapahtumapaikkana on Radisson Blu Royal Hotel Helsingin Kampissa.

Ohjelma: https://www.lyyti.fi/p/Museopaivat_SMLn_vuosikokous/fi/nayttelycafe_ohjelma_1211

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille museopäiville Helsinkiin 1.-2.9.2020 oikeutetaan osallistumaan ____.

Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille museopäiville Helsinkiin 1.-2.9.2020 oikeutetaan osallistumaan Johanna Loukaskorpi.

Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Matti Helimo ehdotti lautakunnan edustajaksi puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Muita ehdotuksia ei tehty ja Loukaskorpi valittiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valittu, Jaana Leppäkorpi, Toimi Jaatinen, Mia Helin, Jukka Tapiola, hr_pirkanmaa@monetra.fi, toimielinpalvelut@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.