Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 82 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2020 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:5415/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelija Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä tuloksellisuuspilottien ja riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät tammi-huhtikuussa pääosin suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden onnistumisina pidetään mm. prosessien digitalisointia ja automatisointia, digiopastuksen ja -neuvonnan laajentumista, harrastamisen ja liikkumisen edistämistä ja kestävän kehityksen suunnitelmien laadintaa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan merkittävien rakennushankkeiden etenemistä.

Koronatilanne on osittain peruuttanut ja hidastanut palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Osa kehittämistoimenpiteistä on sidoksissa myös organisaatiouudistukseen. Suunnitelluista toimenpiteistä osittain arvioitiin toteutuvan mm. tilavarauskäytäntöjen kehittäminen, yhdenvertaisuuden teemavuoden toimenpiteiden ja viestinnän saavutettavuuden edistäminen sekä hiilineutraalisuuden edistäminen, jonka käytännön toteutukset painottuvat syksyyn. Toimenpiteistä, joiden arvioitiin jäävän osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 2,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu menojen painottumisesta loppuvuoteen. Lautakunnan tilinpäätösennuste on 3,5 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu pääosin Korona-tilanteen aiheuttamista tulomenetyksistä. Talousarvioylityksestä kasvatus- ja opetuspalvelujen osuus on 0,8 milj. euroa ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osuus 2,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 16,4 milj. euroa eli +4,3 %. Koronan aiheuttamien tulomenetysten vuoksi kasvu on edellisvuoden toteutunutta kasvua suurempi.

Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat kaupunginvaltuustossa päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita oli vuoden 2020 vuosisuunnitelmassa yhteensä 1,8 milj. euroa. Toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellun mukaisesti (toteuma-aste 96 %).

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointiennuste on 10,1 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Perusopetuksen ensikertaisen kalustamisen menojen ennakoidaan alittuvan 0,1 milj. euroa, koska Tammerkosken koulutalon remontti valmistuu vasta vuonna 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.