Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 86 Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntäminen Tampereen evankelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle 

TRE:3526/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä hakee 26.5.2020 toimittamallaan hakemuksella Tampereen kaupungilta taiteen perusopetuksen opetustoimilupaa musiikin yleiseen oppimäärään.

Tampereen kaupunki voi hakemuksesta myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan Tampereella. Luvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Koulutuksen järjestäjä eli Tampereen kaupunki vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetusta säätelevän lain (21.8.1998/633) ja asetuksen (6.11.1998/813) mukaisesti. Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toimijat taiteen perusopetusta antaviksi oppilaitoksiksi Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteiden mukaan (hyväksytty sivela 11.12.2014, päivitetty sikula 21.11.2019). Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän hakemus ja sen liitteet on käsitelty taiteen perusopetuksen ohjausryhmän kokouksessa 29.4.2020. Kokouksessaan ohjausryhmä päätyi puoltamaan musiikin yleisen oppimäärän opetustoimiluvan myöntämistä Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Kirkkomusikantit-soitonopetustoiminnalle.

Ennen taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntämistä toteutettua toimintaa ei katsota taiteen perusopetukseksi. Ohjausperiaatteiden mukaisesti Tampereen kaupunki edellyttää, että taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset huolehtivat rikosrekisterilain edellyttämästä työnantajan velvollisuudesta. Oppilaitoksen tulee huolehtia myös muista ohjausperiaatteissa mainituista velvollisuuksista ja ilmoittaa, mikäli oppilaitoksen olosuhteissa tai asiakirjoissa tapahtuu luvan myöntämisen jälkeen merkittäviä muutoksia. Lain mukaan oppilailta perittävien maksujen tulee olla kohtuulliset.

Koska kaupunki on laissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä, kaupungilla on oikeus ja velvollisuus seurata ja arvioida yksiköiden toimintaa ja pyytää raportteja ja toimintakertomuksia siltä osin kuin toiminta koskee taiteen perusopetusta. Oppilaitoksilta kerätään vuosittain toimintakertomustietoja, johon liittyvä katsaus käsitellään lautakunnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen evankelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle myönnetään taiteen perusopetuksen opetustoimilupa musiikin yleiseen oppimäärään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.