Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 90 Tampereen nuorisovaltuuston kaupunginlaajuisten vaalien järjestäminen 

TRE:7983/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh. 050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen nuorisovaltuustolta on saapunut 18.12.2019 aloite, jossa esitetään, että Tampereen kaupunki osoittaa taloudellista tukea sekä eri hallintokuntien panostusta ja sitoutumista nuorisovaltuuston vaalien järjestämiseen syksyllä 2020. Liikunta- ja nuorisoyksikkö pitää asiaa kannatettavana, sillä se lisää nuorten aktiivisuutta sekä kansalaisvaikuttamisen taitoja sekä tukee kaupunkistrategian toteutumista.

Tampereen nuorisovaltuuston toimintamallin mukaan, järjestettäisiin kahden vuoden välein nuorisovaltuustovaali, jossa valitaan nuorisovaltuuston hallitukseen 9 jäsentä. Ehdokkaaksi saa asettua nuorisovaltuustotoimintakokemusta omaava nuori. Nuorisovaltuustovaalit järjestettäisiin kouluvaaleina kaikissa tamperelaisissa yläkouluissa sekä toisella asteella. Nuorisovaltuuston jäseneksi pääsee osallistumalla kahteen nuorisovaltuuston kokoukseen. Jäseneksi voivat liittyä kaikki 12-22 -vuotiaat tamperelaiset tai Tampereella opiskelevat nuoret.

Tampereen nuorisovaltuustovaalien toteuttamiseksi sivistystoimen sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueiden yksiköiden sitoutumien ja yhteistyö on välttämätöntä. Nuorisovaltuustovaaleja varten olisi hyvä perustaa kaupungin laajuinen työryhmä, jossa edustajia eri kaupungin yksiköistä.

Vaalien käytännön järjestelyt ovat nuorisovaltuuston vastuulla ja liikunta- ja nuorisoyksikkö tukee nuorisovaltuustoa tässä tehtävässä. Nuorisovaltuusto ohjeistaa kouluja äänestyksen järjestämisestä. Koulujen oppilaskunnat ja oppilaskuntien ohjaavat opettajat ovat keskeisessä asemassa vaalien toteuttamisessa kouluilla. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa on tärkeää, jotta nuorisovaltuustovaalit saadaan toteutettua.

Tampereen nuorisovaltuuston toimintaraha on 10 000 euroa vuodessa. Tähän toimintarahaan ei ole laskettu mukaan nuorisovaltuustovaalien toteuttamista.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun lausunto:

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu pitää Tampereen nuorisovaltuuston esitystä kannatettavana, jotta nuorten osallistumista ja aktiivisuutta voidaan lisätä edelleen. On tärkeää, että myös ammatillisen koulutuksen nuoret osallistuvat aktiivisesti nuorisovaltuuston toimintaan.

Johtosäännön perusteella äänioikeutettuja olisi runsaat 20 000 Tampereella asuvaa tai opiskelevaa. Kun nuorisovaltuuston hallituksen vaalit toteutetaan jo ensi syksynä, tulisi linjata viimeistään kesän aikana, miten toteutetaan vaalit niiden nuorten osalta, jotka ovat työelämässä tai eivät ole Tampereella missään oppilaitoksessa opiskelijoina. Johtosäännöstä ei käy ilmi mistä ajankohdasta äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle määräytyy. Laajojen vaalien järjestäminen vaatii tarkkaa ja yksityiskohtaista etukäteisvalmistelua, jotta vältetään virheet.

Nuorisovaltuustovaalien toteuttaminen vaatii Tampereen kaupungin eri palvelualueiden yksiköiden yhteistyötä. Tarkempaa aikataulua tulee valmistella yhdessä, jotta eri toimijoiden näkemykset ja toimintamahdollisuudet tulevat varmistettua esim. tilavarausten järjestämiseksi. Tredun opetuksen tilatarpeet tulee kyetä sovittamaan yhteen vaalipaneelien sekä vaalien vaatimien tilojen kanssa. Vaalien valmistelussa tulee ottaa mukaan myös oppilaitosten opiskelijakunnat sekä muut Tampereella toimivat koulutuksen järjestäjät. Tredulla ei ole varattuna erikseen rahoitusta vaalien järjestämisen kustannuksiin.

Tredulla on Tampereella toimipisteet Ajokinkujalla, Hepolamminkadulla, Santalahdentiellä, Mediapoliksessa sekä Sammonkadulla. Esimerkiksi vaalipaneelin toteuttamiseksi tarvittava auditoriotila löytyy Hepolamminkadun ja Sammonkadun toimipisteistä. Äänestystilana olisi tarkoituksenmukaisinta käyttää aulatiloja. Tässä vaiheessa ei voida arvioida millainen korona-tilanne on ensi syksynä ja miten se rajoittaa ulkopuolisten pääsyä tiloihin ja asetetaanko oppilaitoksen tiloissa olevien määrälle rajoituksia.  

Edellä todetut seikat huomioon ottaen Tredu suhtautuu asiaan hyvin myönteisesti.

Lukiokoulutuksen lausunto:

Lukiokoulutus suhtautuu asiaan myönteisesti ja tukee vaalien järjestämistä mahdollisuuksien mukaan mm. tilojen käytön ja mahdollisesti myös muiden käytännön järjestelyjen osalta, jotka voidaan yhdistää esim. osaksi lukio-opiskelua. Aloitteessa suunnitelmat ovat vielä melko yleisellä tasolla ja vasta niiden tarkentuessa voidaan yksilöidymmin määritellä niitä toimintoja, joissa lukiokoulutus voi olla avuksi vaalien toteuttamisessa. Vaalien valmistelussa kannattaa selvittää myös digitaalisten palvelujen tarjoamat mahdollisuudet, jotka saattaisivat helpottaa esim. tila- ja logistisissa järjestelyissä.

Kyseessä on hyvin laajaa joukkoa koskeva ja monen toimijan resursseja sitova tapahtuma, joten suunnittelu- ja valmistelutyö on tehtävä huolella ja koordinoidusti. Nuorisopalvelujen ehdottama kaupungin eri yksiköiden edustajista koostuva valmisteleva työryhmä on kannatettava esitys. Lukiokoulutus voi nimetä ryhmään edustajansa.

Perusopetuksen lausunto:

Perusopetus suhtautuu myönteisesti Tampereen nuorisovaltuuston vaalien järjestämiseen syksyllä 2020 ja tukee tarvittaessa vaalien järjestämistä mm. tilojen käytön ja mahdollisesti myös muiden käytännön järjestelyjen osalta. Osallistuminen vaalien järjestelyihin ja itse vaaleihin on osa yhteiskuntaopin opetusta, aktiivisena kansalaisena toimimista ja osallisuuden merkityksen painottamista ja tukee näin opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. 

Aloitteen suunnitelmien vielä tarkentuessa selvinnee, missä toiminnoissa perusopetus voi olla mukana toteuttamisvaiheessa. Suunnitelmat kannattaa tehdä huolellisesti, koska 13-16 -vuotiaita yläkoululaisia on noin 6000 ja vaalien läpivieminen kouluissa vaatii oman organisointinsa. Digitaalisten palvelujen tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää kevään 2020 saadun kokemuksen perusteella.

Perusopetus kannattaa nuorisopalvelujen ehdottamaa kaupungin eri yksiköiden edustajista koostuvaa valmistelevaa työryhmää ja on valmis nimeämään omat edustajansa kyseiseen ryhmään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen nuorisovaltuuston aloitteeseen annetaan perustelutekstissä oleva vastaus.

Nuorisovaltuuston vuoden 2020 hallitusvaalin arvioidut kulut, 3 000 euroa maksetaan sivistyspalvelujen kehittämisrahasta, kustannuspaikka 113440.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto, Jukka Etu-Seppälä, Päivi H Rajala, Tuija Viitasaari, Anja Salmi, Pirjo-Liisa Länkinen, Sanna Sipilä, Teija Forsten

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)