Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 141 Apulaisrehtorin virkojen perustaminen sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään 

TRE:6695/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, vastaava rehtori Ville Raatikainen, puh. 040 576 8949, vastaava rehtori Petri Peltonen, puh. 050 525 8561, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuksen koulujen johtaminen on tällä hetkellä organisoitu niin, että yhtenäiskouluissa on rehtori ja apulaisrehtori.  Koulujen suuri koko ja monimuotoinen toiminta huomioiden johtamisjärjestelmää on tarpeen vahvistaa pysyvän mallin mukaisesti toimivammaksi siten, että koulussa on yksi rehtori ja kaksi virka-​apulaisrehtoria.

Perusopetuksen palveluryhmässä on määritelty vaativan johtamistehtävän kouluiksi sellaiset yksiköt, joissa koulun koko on yli 800 oppilasta, toiminta on useissa toimipisteissä ja koulu tarjoaa monipuolisia ja vaativia tuen järjestelyitä tai sille on määritelty kaupunkikohtainen kehittämistehtävä.

Tällä hetkellä yhden rehtorin ja kahden apulaisrehtorin malli on käytössä Tesoman, Takahuhdin ja Ahvenisjärven kouluissa. Vuonna 2022 on tarkoituksenmukaista vahvistaa edellä mainitulla johtamisrakenteella Hatanpään, Etelä-Hervannan, Wivi Lönnin ja Linnainmaan kouluja.

Esitetään,​ että Hatanpään kouluun ja Etelä-Hervannan kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka 1.1.2022 alkaen ja että Wivi Lönnin kouluun sekä Linnainmaan kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka 1.8.2022 alkaen.

Perustettavien apulaisrehtorin virkojen sijoituskoulua voidaan myöhemmin muuttaa.

Perustettavan virkojen (4) tiedot: 

Toimintayksikkö: Sivistyspalvelujen palvelualue, ​Perusopetuksen palveluryhmä

Tehtävänimike: Apulaisrehtori

Kustannuspaikka: 131972 (Hatanpää), 131934 (Etelä-Hervanta), 131913 (Wivi Lönn), 131951 (Linnainmaa)

Esimies: Rehtori

Palvelussuhteen laji: Virka

Peruspalkka: 4789,85 euroa/kk

Hinnoittelu: OVTES,​ 4 03 02 00 0

Asema: Muu

Esimiesasema: Kyllä

Työaikajärjestelmä: Toimistotyöaika 36,​25,​ koulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava työaika 

Koko/osa-​aikaisuus: Kokoaikainen

Rinnastus vakanssiin 50024902

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään perustetaan apulaisrehtorin virat esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä,​ Ville Raatikainen,​ Petri Peltonen,​ Satu Koski,​ Raita Heinänen,​ Marjut Heikkinen, Katja Gråsten, Tiina Nurminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.