Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 142 Kulttuuripalvelupäällikön viran perustaminen sivistyspalvelujen palvelualueelle kulttuurin palveluryhmään 

TRE:6737/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Ahonen Juha, Kulttuurijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen, puh. 050 411 3033, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 1424654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kulttuurin palveluryhmän yksiköt on organisoitu uudelleen 1.1.2021 alkaen. Edeltävässä organisaatiossa yleiset kulttuuripalvelut (nyk. kaupunkikulttuuriyksikkö) oli osa kulttuuri- ja vapaa aikapalveluiden kulttuuri ja taide -yksikköä. Kulttuuri ja taide -yksikön johtaja oli toiminta-avustusten maksatuksen toimeenpanosta vastaava viranhaltija. Vuoden 2021 alusta organisaatiota on näiltä osin madallettu niin, että kulttuurin palveluryhmän kaikkien yksiköiden johtajat ovat kulttuurijohtajan suoria alaisia. Kulttuuri ja taide -yksikön johtajan virkaa ei enää ole. Yksiköiden uudelleenorganisoinnin sekä nykyisen kulttuuripalvelupäällikön toimen vapauduttua on ollut tarkoituksenmukaista arvioida tehtäväjärjestelyjä ja siirtää toiminta-avustusten maksatusten toimeenpano ja päätösvalta kulttuuripalvelupäällikölle, joka edellyttää virka-asemaa. Samalla yksikön johtamista ja strategista toimeenpanoa vahvistetaan.

Kaupunkikulttuuriyksikön tehtävä on lisätä kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla saavutettavia palveluja kuntalaisille. Palvelutarjontaan kuuluu tapahtumia, näyttelyitä, työpajoja, kulttuurituokioita ja kursseja lapsille, perheille, aikuisille, ikäihmisille ja maahanmuuttajille Tampereen eri kaupunginosissa.

Edellä mainituista perusteista johtuen kulttuurin palveluryhmään on tarkoituksenmukaista perustaa uusi kulttuuripalvelupäällikön virka ja lakkauttaa vapautunut kulttuuripalvelupäällikön toimi.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: Kulttuurin palveluryhmä, Kaupunkikulttuuriyksikkö

Tehtävänimike: kulttuuripalvelupäällikkö

Kustannuspaikka: 137312

Hinnoittelu: hinnoittelematon

Esimies: kulttuurijohtaja

Palvelussuhteen laji: virka

Asema: itsenäinen

Esimiesasema: kyllä

Työaika: Toimistotyöaika

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Neuvottelupäällikkö päättää viran tehtäväkohtaisen palkan erillisellä päätöksellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualueelle kulttuurin palveluryhmään perustetaan kulttuuripalvelupäällikön virka 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Satu Koski, Juha Ahonen, Susanna Lampola-Autio, Länkinen Pirjo-Liisa, Heinonen Kristiina, Mirva Sampakoski, Varpu Widjeskog

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.