Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 134 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:77/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Johdon assistentti Pirjo-Liisa Länkinen, puh. 040 801 6082 ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosääntö päivitettiin kesällä 2021 ja uusi päivitetty hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021.  Muutoksia tehtiin mm. vahingonkorvausten myöntämiseen liittyvän päätösvallan osalta. Aikaisemmin hallintosääntöön (§17) oli kirjattu, että lautakunta päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä asetetuissa rajoissa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta oli delegoinut päätösvaltaa (21.1.2021 § 22) tältä osin palveluryhmin johtajille siten, että heillä oli päätösvalta vähintään 3000 euron ja enintään 20 000 euron korvauksista. 

1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön § 17 mukaan lautakunta päättää vähintään 50 000 euron, mutta alle 500 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä. Päätösvalta alle 50 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisen osalta on palvelualueen johtajalla (hallintosääntö § 37). Lautakunta ei delegoi 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön mukaista päätösvaltaa vahingonkorvausten osalta viranhaltijoille.

Tässä päätöksessä siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan 13.10.2021 alkaen.

Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen 21.2.2021 § 22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ylöjärven edustaja Karita Jäppinen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Juha Ahonen, Pekka P. Paavola, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Pirjo-Liisa Länkinen, Katri Mantere, Jaana Hartman, Satu Koski, Mika Vuori, Sari Salomaa-Niemi, sisäinen tarkastus, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)