Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 133 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2021 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:5112/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132 ja strategiacontroller Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät tammi-elokuussa 2021 pääosin suunnitelmien mukaisesti. Sivistyspalveluissa on esimerkiksi rakennettu yhteinen toimintamalli edistämään lasten ja nuorten harrastamista. Syksyllä 2021 käynnistyvä toimintakausi on laajuudessaan suurin tähän mennessä. Koulurauhan ja -turvallisuuden lisäämiseksi Someturva on otettu käyttöön 7–9. -vuosiluokilla. Taiteilijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi kulttuuritilojen tarkempi suunnittelu on alkanut Rollikkahallilla, Nekalassa ja Hiedanrannassa. Nuorisopalveluissa on kehitetty uusia palvelumuotoja, kuten verkossa ja käytännössä tehtävää sateenkaarinuorisotyötä, mopotallitoimintaa ja virtuaalista nuorisotilaa. Varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa, nuorisotyössä ja liikunnassa on käynnistetty myös laajasti toimintoja hiilineutraalisuuden parantamiseksi. Moni kulttuurikohde on liittynyt Valitse vastuullisemmin –palveluun ja kestävämmän ruokailun edistäminen on edennyt varhaiskasvatuksessa.

Osan toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan vain osittain kuluvan vuoden aikana. Esimerkiksi tietopohjan vahvistamista ei ole ollut mahdollista toteuttaa suunnitellusti. Henkilöstökustannusten osalta ei ole ollut kevään aikana käytettävissä Monetralta ajantasaista tietoa. Lisäksi varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin seitsemän viikon käyttökatkos viivästytti merkittävästi asiakasprosesseja. Elokuussa lasten sijoitusprosessin viive ja maksupäätösten ruuhkautuminen on saatu pääsääntöisesti korjattua. Tampere Juniorissa kehitettyä tilannekuvaa perheistä ei ole vielä täysimääräisesti pystytty hyödyntämään. Vapaa-ajan palvelujen saavutettavuuteen on kehitetty uusia toimintamalleja, kuten vähävaraisten osallistumisen mahdollistava Kaiku-kortti, mutta koronan vuoksi palvelujen saavutettavuus on ollut huonoa. Myös tulotavoitepaineet uhkaavat palvelujen saavutettavuuden edistämistä suunnitelmallisesti.

Toimenpiteistä, joiden arvioitiin jäävän osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti sisältää myös tarkemman tilannekatsauksen sivistyspalvelujen keskeisimmistä tunnistetuista riskeistä palveluryhmittäin.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 4,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi. Tulojen alitus aiheutuu pääosin koronarajoitusten vuoksi menetetyistä toimintatuotoista kulttuuri ja liikuntapalveluissa. Menojen ylitys aiheutuu varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen ostoista. Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan myös toimintakulujen ylityksiin kasvuun. Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 5,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on heikentynyt 0,2 milj. euroa kesäkuun talouskatsauksen ennusteesta.  Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat noin 4,6 milj. euroa. Toimintatuottojen ennuste on 3,1 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu Korona-tilanteen aiheuttamista tulomenetyksistä. Vaikutukset kasvavat, jos poikkeustilanne pitkittyy. Toimintakulujen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen ylityksistä. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta, työterveyden kustannuksista, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien kustannuksista ja etäkouluateriakustannuksista. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylitykset johtuvat henkilöstöresurssin ylläpitämisestä palvelutarpeen edellyttämällä tasolla. Koronapandemian edellyttämät väljyysvaatimukset ja elokuussa voimaan tulleen henkilöstöresurssia koskevan lakimuutoksen velvoitteet nostavat henkilöstökustannuksia. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 16,6 milj. euroa eli +4,3 %.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 2,6 milj. euroa. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Investointiennuste on 10,1 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Investointien ennakoidaan alittuvan, koska Olkahisen päiväkoti ja Pispalan koulun peruskorjaus valmistuvat vasta vuonna 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Hilkka Liljeroos saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Mika Vuori, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.