Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 138 Valtuustoaloite nollatoleranssin koulukiusaamiseen julistamiseksi Tampereella - Kalle Kiili 

TRE:3879/12.00.01/2021

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Opetuspäällikkö Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044, oppilashuollon päällikkö Sirpa Tikka, puh. 050 379 1934, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Kalle Kiili on esittänyt 17.5.2021 jättämässään aloitteessa, että Tampereen kaupunki julistaisi nollatoleranssin koulukiusaamiseen. 

Tampereen kaupungin perusopetuksessa kaikkiin havaittuihin ja tiedoksi tulleisiin väkivalta- ja kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Kantavana periaatteena on aina ollut ns. nollatoleranssi. Kouluissa käytetään erilaisia menetelmiä ja toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen. Lukuvuoden 2021-2022 alussa julistetaan kaikille kouluille Koulurauha liittyen nollatoleranssiin. 

Perusopetuksessa jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työrauhaan voidaan kouluilla vaikuttaa monella tapaa. Kurinpitomenettelyistä on normatiiviset ohjeet ja lainsäädäntö, joita tulee noudattaa. Lisäksi näitä täydennetään koulukohtaisilla ennaltaehkäisyn, puuttumisen ja tuen suunnitelmilla. Tarvittaessa ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehdään yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa, esimerkiksi poliisin kanssa tehtävä konsultaatio- ja kasvatuksellinen tuki.  

Vakavimmissa väkivaltatilanteissa ja lainvastaisissa tilanteissa otetaan välittömästi yhteys lastensuojeluun ja poliisiin. Lukukauden 2021-2022 alkaessa käydään läpi kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyvät toimintamallit koulun henkilöstön kanssa sekä kehitetään kiusaamistilanteisiin liittyvää raportointi- ja tilastointijärjestelmiä. 

Oppilailla on olemassa olevia kanavia, jonka kautta he saavat ilmoitettua kiusaamiseen liittyvistä tilanteista. Jokaisessa koulussa on tarjolla oppilashuollon palvelut, kuraattori, psykologi ja terveydenhuolto. Kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien koulun aikuisten vastuulla, opettajien lisäksi ohjaajien ja kouluvalmentajien. Osassa kouluja on käytössä myös oppilaiden vertaissovittelua tarjoava Verso-malli, jossa oppilaat selvittelevät ja ratkaisevat ristiriitoja aluksi keskenään. Aikuisen tuki ja apu on aina näissäkin tapauksissa saatavilla tarvittaessa. Tampereen yläkoululaisille tarjotaan sosiaalisen median kiusaamistilanteisiin liittyvä SomeTurva-sovellus. Lisäksi oppilaiden psykososiaalisen tukeen liittyvää henkilöstöresurssia on lisätty lukuvuodelle 2021-2022. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Kalle Kiilin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tuila Jaatinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)