Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 5 LISÄPYKÄLÄ: Erityisavustusten myöntäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusyhteisöille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen (lisäpykälä) 

TRE:7445/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2020 (§ 155) kohdentaa 300 000 euron määrärahan vuodelle 2020 harkinnanvaraisiin yleisavustuksiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusyhteisöille, joilla koronapandemian aiheuttamat taloudelliset haasteet ovat merkittävät ja uhkaavat toiminnan jatkuvuutta. Erityisavustusten haku oli avoinna 18. -22.12.2020.

Kokouksessaan 30.12.2020 (§ 163) lautakunta päätti paitsi pidentää hakuaikaa, myös muuttaa erityisavustusten arviointiperusteita, jotta toimijat tulisivat yhdenvertaisesti kohdelluiksi. Lautakunta muutti hakuehtoja siten, että avustamisen edellytyksenä on, että hakijalle on koronapandemiasta aiheutunut yllättävä maksuvalmiuden heikkeneminen. Ensimmäisessä haussa avustamisen edellytyksenä oli yllättävä maksuvalmiuden puute, joka uhkaa toiminnan jatkumista.

Haku erityisavustuksiksi sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusyhteisöille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen avattiin uudelleen 30.12.2020. Hakuaika päättyi 7.1.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli yhteensä 52. Ensimmäisessä haussa hakeneiden hakemukset (25 kpl) on huomioitu valmistelussa sellaisenaan ellei hakija erikseen jättänyt uutta, päivitettyä hakemusta.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Erityisavustusta voidaan myöntää Tampereen kaupungin avustusyhteisöille, jotka ovat saaneet sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta- tai kumppanuusavustusta vuosien 2019-2020 aikana. Avustuksen tarkoituksena on paikallisen yhdistystoiminnan ja taidelaitosten toiminnan jatkumisen turvaaminen Tampereella.

Avustusta voidaan myöntää ajalla 1.3. – 31.12.2020 syntyneiden tulonmenetysten korvaamiseksi, jotka johtuvat koronapandemiasta aiheutuneista poikkeusolosuhteista ja toiminnan rajoituksista. Avustamisen edellytyksenä on, että hakijalle on koronapandemiasta aiheutunut yllättävä maksuvalmiuden heikkeneminen. Avustamisen edellytyksenä on myös, että hakija on tehnyt sopeuttavia toimenpiteitä toiminnan turvaamiseksi eikä sille ole myönnetty samaan tarkoitukseen valtionavustusta loppuvuonna 2020.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia sivistyspalveluiden hallinnosta, kulttuuri-yksiköstä sekä liikunta ja nuoriso -yksiköstä. Hakemuksia arvioitaessa on otettu huomioon koronapandemiasta aiheutuva maksuvalmiuden heikkeneminen ja sen vaikutukset toiminnan jatkumisen kannalta sekä yhteisön toiminnan ja talouden laajuus. Huomiota kiinnitettiin myös tehtyjen sopeuttamistoimien laajuuteen.

Avustamisen edellytyksenä on, että hakija on saanut sivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämää toiminta- tai kumppanuusavustusta vuosien 2019 ja 2020 aikana. Tällä perusteella Tampereen Jousiampujat ry:lle ja Tanssiseura Hurmio ry:lle ei esitetä avustusta. Lisäksi puutteellisten hakemusten takia avustusta ei esitetä myönnettäväksi TamRoma ry:lle eikä Tampere Big Band ry:lle. Rantaperkiön Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Iskun kaksi hakemusta yhdistettiin avustusvalmistelussa.

Erityisavustusta esitetään myönnettäväksi yhteensä 300 000 eurolla. Avustusta esitetään 47 yhteisölle. Liitteessä on kooste avustusta hakeneista yhteisöistä, esitetyistä avustussummista ja vuodelle 2020 myönnetyistä toiminta-avustuksista.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat pyynnöstä nähtävinä 11.1.2021 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Erityisavustukset myönnetään liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 27972, lisäavustukset korona.

Erityisavustukset maksetaan yhdessä erässä. Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen tai osan siitä, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Erityisavustusten haku- ja raportointimenettelyssä sovelletaan toiminta-avustuksiin liittyviä ohjeita. Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Kaikkien avustusta saaneiden tulee toimittaa vuoden 2020 allekirjoitettu tilinpäätös (ml. tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilin-/toiminnantarkastajan lausunto) avustusvalmistelija Susanna Lundströmille 31.5.2021 mennessä. Täydentävät asiakirjat toimitetaan sähköisesti osoitteeseen sive@tampere.fi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Leena Rauhala ilmoitti olevansa TamRoma ry:n hallituksen jäsenenä esteellinen. Anne-Mari Jussila ilmoitti olevansa Tappara ry:n johtokunnan jäsenenä esteellinen. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Esteelliset henkilöt poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Susanna Lundström sekä liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että erityisavustusta esitetään myönnettäväksi yhteensä 300 000 eurolla. Vastaavat korjaukset tehtiin myös perustelutekstiin ja liitteeseen. Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

hakijat, Piritta Haapahuhta, Mika Vuori, Jaakko Laurila, Anna Szalay, Pirjo-Liisa Länkinen, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Anna Henttonen, Anne Lahtinen, Katri Mantere, Päivi Laukamo, Ulla Majamaa, Maris Reinson, Tiia Heinäsuo, Leena Tiainen, Elise Pedersen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.