Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.5.2020

§ 76 Valtuustoaloite aluehallintoviranomaisen esityksen mukaisten lasten läsnäolokertoimien käyttöönottamiseksi varhaiskasvatuksessa - Anne Liimola ym. 

TRE:1435/12.00.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, etunimi.sukunimi@tampere.fi, palvelupäällikkö Kirsi Lahtinen, puh. 040 806 4941, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Anne Liimola (sdp) sekä allekirjoittaneet esittävät aloitteessa, että Tampere ottaa käyttöön aluehallintoviranomaisen esittämät suhdeluvut/kertoimet päiväkotien lapsiryhmien muodostamisessa. Aloitteessa kuvataan sekä aluehallintoviranomaisen että Tampereen varhaiskasvatuksen kertoimet alle ja yli 3-vuotiaiden ja palvelunlaajuuden osalta. Tampereen varhaiskasvatuksessa on yhtenä palveluvaihtoehtoina huoltajille 10 tai 15 hoitopäivän käyttö kuukaudessa. Aloitteessa todetaan, että Tampereella 10 päivän sopimuksella olevien lasten yksi hoitopaikka jaetaan eli nämä lapset käyttävät hoitopaikkaa sovitusti eri päivinä. Aloitteen mukaan tämä ratkaisu ei ole varhaiskasvatuslain tavoitteiden ja lapsen edun mukaista. Lisäksi aloitteessa on ote varhaiskasvatuslain pykälästä 35: päiväkodin henkilöstön mitoitus.

Tampereen varhaiskasvatuksen palvelun järjestämisen periaatteet

Varhaiskasvatuspalvelun järjestämistä määrittelevät valtakunnallisesti varhaiskasvatuslaki ja asetus sekä varhaiskasvatuksen valtakunnalliset perusteet. Näiden ohjaavien normien pohjalta kunnat laativat varhaiskasvatussuunnitelman. Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 13.6.2019.

Varhaiskasvatuslaissa määritellään lapsiryhmien muodostamiseen liittyen henkilöstön kelpoisuudesta ja määrästä, eli kuinka monta alle ja yli 3-vuotiasta lasta voi olla yhtä työntekijää kohden. Voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaan alle 3-vuotiaita voi olla 4 lasta ja yli 3-vuotiaita 8 lasta työntekijää kohden. Tampereen kaupunginvaltuusto on vuonna 2016 linjannut, että ryhmäkokoja ei kasvateta ja subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla. Tämän mukaisesti Tampereen varhaiskasvatuksessa yli 3-vuotiaita voi olla 7 lasta työntekijää kohden.   

Tampereen varhaiskasvatuksessa lapsiryhmät päiväkodeissa muodostetaan käyttäen varhaiskasvatuslain suhdelukua alle kolmivuotiailla 1:4. Yli kolmivuotiaiden osalta suhdeluku on 1:7 kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Lapsiryhmät ovat alle ja yli 3-vuotiaiden ryhmiä tai 1-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä. Tampereen varhaiskasvatuksessa kaikki yksiköt toteuttavat pienryhmätoimintaa. Uusissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ryhmät sijoittuvat kotialueelle, jolloin pienryhmissä toimiminen on entistä joustavampaa.

Vertailtaessa Tampereen varhaiskasvatuksen ja Aluehallinnon kertoimia, tulee huomio kiinnittää siihen, että Aluehallintoviraston kertoimet perustuvat tällä hetkellä yli 3-vuotiaan lapsen osalta suhdelukuun 1:8. Varhaiskasvatuslain asetuksen muutos 1.8.2020 pienentää suhdeluvun yli kolmivuotiailla 1:7. Tällöin Aluehallintoviraston ja Tampereen varhaiskasvatus käyttävät elokuun 2020 alusta samaa suhdelukua.

Tampereella lapsia on päiväkotiryhmissä vähemmän kuin mitä Aluehallintovirasto ja laki sallisivat. Tätä ilmiötä kuvaa liitteenä oleva tilasto Tampereen varhaiskasvatuksen toteutuneista suhdeluvuista aikavälillä elo-joulukuu 2019. Tilasto osoittaa, että suhdeluku 1:7 ei ole ylittynyt, vaikka lapsien sijoittamisessa ryhmiin on käytetty Tampereen varhaiskasvatuksen kertoimia. Elokuun 2020 alussa voimaan astuvan varhaiskasvatuslain muutoksen myötä Aluehallintoviraston ja Tampereen kaupungin jo nyt käytössä olevat kertoimet ovat samat.

Kunnallisen päiväkotihoidon käyttöprosentit ja suhdeluvut

Tarkasteluväli elokuu-joulukuu 2019, tiedot haettu Efficasta (Fakta) 24.4.2020

Järjestämistapa / alue

Käyttöaste

Suhdeluku

Kunnallinen päiväkotihoito

92,75 %

6,49

  1. Läntinen alue

94,25 %

6,60

  1. Keskinen alue

91,51 %

6,41

  1. Eteläinen alue

91,21 %

6,39

  1. Kaakkoinen alue

94,15 %

6,59

  1. Koillinen alue

92,37 %

6,47

 

Tampereen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (päiväkotihoito ja perhepäivähoito) on lapsia 6937.(29.2.2020). Keskimäärin lapsi on vuositasolla paikalla noin 16 päivää kuukaudessa eli jokainen lapsi on poissa noin 20% palvelun piiristä. Tampereella huoltajat voivat valita koko kuukauden käyttöpäivien sijaan myös joko 10 tai 15 päivän käytön kuukaudessa. Palvelunlaajuutta 15 päivää ja 10 päivää kuukaudessa käyttäviä lapsia on 730 lasta (15 päivää) ja 145 lasta (10 päivää). Aluehallintovirasto toteaa Tampereen varhaiskasvatukselle antamassaan päätöksessään, että ”päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Ryhmiä ei voida muodostaa niin, että ryhmässä olisi enemmän kuin kolmea kasvattajaa vastaava lapsimäärä samanaikaisesti läsnä. Lapsia voi kuitenkin olla ”kirjoilla” enemmän kuin enimmäiskoon tai suhdeluvun mukaan säädetään”.

Mikäli ryhmän täyttämisessä käytettäisiin kerrointa 1 sopimuspäivien osalta, ja hoitopaikkaa käyttäisi vain yksi lapsi, olisi hoitopaikka 10 päivän sopimuksella 50% käytössä. Vastaavasti 15 päivän sopimuksella käyttö olisi 75%. Mikäli 10 ja 15 sopimuspäivää valinneille lapsille varattaisiin koko kuukauden käyttöpäivät, tarvittaisiin noin 390 uutta laskennallista päivähoitopaikkaa. Koska lasten määrä päiväkotihoidossa ei kuitenkaan kasvaisi, kustannus kohdistuisi henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan noin 2 400 000€.

Tampereen varhaiskasvatuksessa lasten läsnäolomääriä ja henkilöstön riittävyyttä eli toteutuvia suhdelukuja seurataan päiväkotitasolla päivittäin. Syksyllä 2020 otetaan käyttöön SPB talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa vielä paremmin henkilöstöresurssin mitoituksen ennakkosuunnittelun ja reaaliaikaisen seurannan. Lisäksi lapsen hoitopaikkojen sijoittelu keskitetyn asiakaspalvelun kautta turvaa kuntalaisten yhdenvertaisen aseman kiireellisyysperiaate ja hoitotarve huomioiden. Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien muodostamisessa ja ryhmien lapsimäärissä noudatetaan varhaiskasvatuslakia ja Tampereen kaupunginvaltuuston linjausta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)