Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.5.2020

§ 75 Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien, koulujen ja lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa - Anne Liimola ym 

TRE:7365/10.00.01/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Pia Mikkola, puh. 050 468 2922, vastaava rehtori Ville Raatikainen, puh. 040 576 8949, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Anne Liimola ym. esittää valtuustoaloitteessaan, että kaupunki lisää lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuuksia oman lähiympäristönsä ja päiväkotien ja koulujen suunnittelun ja perusparannuksen yhteydessä. Valtuustolle tulee antaa selvitys siitä, miten lasten ja nuorten osallisuutta on lisätty, mitä toimenpiteitä on tehty ja millaisia osallisuusprosesseja on toteutettu. Vastauksessa tulee ilmetä, miten lasten ja nuorten osallisuus huomioidaan kaupunkiorganisaation eri palvelualueilla.

Kasvatus- ja opetuspalveluissa lasten ja nuorten osallisuus huomioidaan varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisesti. Kuten aloitteessa todetaan, lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan myös lasten parlamentissa sekä nuorisovaltuustossa. Yksikkökohtaisesti osallisuus huomioidaan esimerkiksi oppilaskuntia hyödyntäen.

Päiväkotien ja koulujen rakentamisprojektit käynnistyvät siten, että päiväkodin johtaja ja koulun rehtori ovat mukana tarveselvityksessä Tilapalveluiden kanssa. Lasten ja nuorten osallistamisesta päiväkotien, koulujen ja pihojen osalta, hankkeissa vastaavat päiväkodin johtaja ja koulun rehtori. Tarveselvityksessä, hankesuunnitelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa huomioidaan pedagogiikkaan liittyvät tila- ja välineratkaisut henkilökunnan osaamista hyödyntäen. Yleinen tapa on, että tavarantoimittajat pitävät työpajoja kalusteiden ja välineiden osalta. Näihin työpajoihin kutsutaan toimintayksiköissä toimivia henkilöitä. Kalustetoimittajat kysyvät lasten ja nuorten mielipiteitä niin sisätilojen kalusteita kuin pihavälineistöä valittaessa.

Nyt suunnitteilla olevan Sammon koulun ja päiväkodin suunnitelmat ovat alusta alkaen olleet nähtävissä päiväkodin ja koulun tiloissa. Henkilökunnalle järjestettiin infotilaisuus, jossa käytiin projektin eri vaiheet läpi ja mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmiin. Projektin edetessä kaikille henkilökunnan jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua yleistilojen sekä erikoistilojen suunnitteluun. Oppilaiden rooli on suuri, kun valitaan tulevan rakennuksen ”nuorten omien” tilojen kalustusta ja väritystä. Tulevan koulun alustavat pihasuunnitelmat kalusteet ja värimaailma esitellään tulevan koulun oppilaille jo tarveselvittelyvaiheessa. Näin oppilaat pääsevät jo projektin alussa antamaan ehdotuksia pihasuunnittelijalle. Uuden koulurakennuksen pihasuunnitelman toteuttamista oppilaat pääsivät harjoittelemaan jo olemassa olevan pihan osalta. Lukuvuoden alussa oppilaat suunnittelivat pihamaalaukset pihaan.

Muita esimerkkejä lasten osallistamisesta ovat muun muassa Härmälän koulutalon piharemontti ja Tesoman koulun rakentaminen. Härmälässä lapset osallistettiin alusta alkaen koulun piharemontin suunnitteluun. Oppilaat ehdottivat erilaisia tilaratkaisuita, osallistuivat rahoitusavustuksen hakemiseen, pyöräilyradan suunnitteluun, pihaa ympäröivän aidan maalaamiseen sekä apulaispormestarin kutsumiseen pihan avajaisseremoniaan. Tesoman koulun uutta koulua rakennutettiin osallistamalla henkilökuntaa ja oppilaita koko rakennusprojektin ajan. Hankeinsinöörit tekivät yhteistyötä oppilaiden ja opettajien kanssa erityisesti erikoisluokkia ja piha-alueita suunnitellessa. Nyt huhtikuussa 2020 Tesoman koulun viereen rakennetaan yhteistyössä koulun, liikuntapalveluiden ja kaupunkisuunnittelun kanssa ulkoliikuntapuisto. Puiston suunnitteluun osallistuivat myös alueen opettajat ja nuoret. Nuorten toivomuksena oli, että alueella olisi myös ulkokuntosalialue. Tämä suunnitelma toteutetaan.

Päiväkotien osalta uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa ovat mukana sekä alueen palvelupäällikkö että uusi päiväkodin johtaja tai erikseen kyseiseen projektiin sovittu päiväkodin johtaja. Päiväkodin johtaja osallistaa sekä henkilökuntaa että lapsia suunnittelun eri vaiheissa. Irjalan toimipistettä rakennettaessa lapset ja henkilökunta piirsivät arkkitehdille asiat, joita olisi hyvä huomioida suunnittelussa. Haukiluoman rakennushankkeessa eskarit rakensivat legoista päiväkoteja suunnittelijoille. Annalan päiväkotia suunniteltaessa henkilökunta piti useita piharemonttia koskevia suunnittelupalavereita. Lapsia osallistettiin piirtotehtävien avulla. Lapset piirsivät, mitä toivoivat pihaan. Henkilökunta sanoitti piirustukset kirjalliseen muotoon ja kaikki toimitettiin rakennuttajalle. Takapihasta tuli prosessin myötä ns. seikkailupiha. Niin lasten kuin henkilökunnan osallistamisen kautta myös valaistusta parannettiin. Pihaan rakennutettiin lasten suunnitelmien myötä esimerkiksi ruutuhyppelyruudukoita, kiipeilytelineitä, pelikenttä palloiluun, koripallotelineet ja liikennepuisto. Pienten lasten pihaa suurennettiin ja piha-alueen korkeuseroja lisättiin motoristen taitojen kehittämiseksi. Rakennuttaja otti todella hyvin vastaan ehdotukset ja toiveet. Lähestulkoon kaikki lasten toiveet toteutuivat tavalla tai toisella.  

Tampereen kaupunki on mukana Unelmien päiväkotibussi - osallisuutta ja ympäristökasvatusta-projektissa. Unelmien päiväkotibussi on tarjonnut lapsilähtöisen ja innovatiivisen lähestymistavan oppimisympäristön suunnitteluun. Ajoneuvon pienet asiakkaat osallistetaan suunnitteluprosessiin jo prosessin alkutaipaleella. Unelmien päiväkotibussiprojekti hyödyntää monipuolisesti erilaisia menetelmiä lapsinäkökulman saavuttamiseksi. Monimateriaalitoteutus, sadutus ja eläytymismenetelmät ovat työkaluja, kun esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmien lapset kerääntyvät pohtimaan, millainen olisi heidän päiväkotibussinsa.

Projektin aikana niin päiväkotien johtajat, henkilökunta kuin lapset pääsevät ideoimaan tulevaisuuden toimintaympäristöä. Henkilökunnan ammatillinen tietotaito ja näkemykset rikastuttavat myös lapsivaikutusten arviointia. Projektissa ovat mukana Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat. Näin tulevaisuuden työntekijät pääsevät jo opiskeluaikana harjoittelemaan osallisuuden huomioimista lasten kanssa ja yhteistyötä teollisenmuotoilijan kanssa.

Suunnitteluvaiheessa päiväkotien lapset ja henkilökunta osallistuvat projektin esittelyyn, haastatteluun ja pienoismallien monimateriaalituotantoon (päiväkotibussisuunnitelmaa edistäessä päiväkotiryhmissä askarrellaan päiväkotibussia mm. maitotölkkien sisälle). Seuraavassa vaiheessa kuvatut ja litteroidut visiot unelmien päiväkotibussista lähetetään teolliselle muotoilijalle. Yhteistyö korkeakoulujen muotoilun opintolinjan kanssa avaa mahdollisuudet paitsi lasten unelmabussi-ideoiden ja pienoismallien toteutukseen, myös innovaatioon ja kiertotalouden mukaiseen muotoiluun. Teollinen muotoilija suunnittelee varhaiskasvatuksen valitseman pienoismallin pohjalta päiväkotibussin muotoilun.

Edellä mainitut tavat ovat esimerkkejä, kuinka lasten ja nuorten osallistamista on toteutettu koulujen ja päiväkotien suunnittelussa. Osallisuuden huomioiminen on jatkuva kehittämiskohde. Päiväkotien ja koulujen rakentamis- ja peruskorjaussuunnitteluissa osallisuuden huomioimista voidaan kehittää nykyisestä mm. seuraavalla tavalla. Kaikkien toimijoiden yhteisessä hankeprosessissa voisi olla prosessikuvaus koulun ja päiväkodin johtajille pedagogiikan, osallisuuden ja muiden rakentamisvaiheiden synkronoinnista toisiinsa. Näin kaikki osapuolet pysyvät eri vaiheissa tietoisina osallisuudesta, esimerkiksi erikoisluokkia/tiloja suunniteltaessa.

Tulevaisuuden viherpalveluohjelmaluonnokseen ”Leikkipaikat 2021-2030” lapset ja nuoret pääsevät antamaan palautetta kaupungille 13.3. - 20.4.2020. Liikuntapaikkasuunnitelmaa on ollut mahdollisuus kommentoida kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki kannustaa myös lapsia ja nuoria osallistumaan ”Tulevaisuuden Tampereen” rakentamiseen osallistavalla budjetilla. Osallistuvalla budjetoinnilla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia eri puolilla Tamperetta. Käytössä oleva 450 000 euroa jakautuu jokaiselle kaupungin viidelle alueelle (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi). Koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on käytettävissä 100 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja ideoiden kehittämiseen voivat osallistua kaikki iästä ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet tamperelaiset.

Myös 12 vuotta nuorempien lasten mielipiteitä kuullaan äänestysvaiheessa. Heidän toiveensa pyritään tuomaan esiin kaupungin koulujen ja nuorisotyön sekä Tampereen Lasten Parlamentin kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Kaupunkiympäristön palvelualueen lausunto:

Kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet yksikkö vastaa yleisten viheralueiden palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Vuoden 2019 lopussa asemakaavoitettuja viheralueita oli Tampereella 2097 hehtaaria. Näistä 374 hehtaaria on rakennettuja puistoja. Rakennetuissa puistoissa oli kyseisen vuoden lopussa leikkipaikkoja 230 kpl, pelikenttiä 182 kpl, koirapuistoja 14 kpl ja kuntoilualueita 15 kpl. Lisäksi kaupungissa on huomattavasti luonnonmukaisia viheralueita, joissa on mm. maisemapeltoja ja -niittyjä sekä ulkoilureittejä. Lapset ja nuoret käyttävät näitä palveluita paljon.

Viheralueiden suunnittelussa osallistamme kuntalaisia, kuten myös lapsia ja nuoria asettamalla kaikki suunnitelmamme nähtäville, jos kohteeseen sisältyy palvelun muutosta. Lisäksi olemme osallistaneet kouluja kohteiden suunnittelussa mm. Tanhuanpuistossa, jossa koululaiset pääsivät tutkimaan ojaston eliöstöä UnaLab-hankkeen myötä. Lisäksi heillä oli mahdollisuus esittää toiveita puiston toiminnallisuuden kehittämiseen. Hanke toteutettiin vuonna 2018. Vastaavia osallistamisia on tehty muissakin puistoissa, mm. Aaltosen puistossa, jossa päiväkotilasten kanssa pidimme useamman osallistumistilaisuuden.

Kuluvan vuoden aikana olemme uusimassa viherpalveluohjelmaa Leikkipaikat 2021-2030. Tavoitteenamme oli osallistua nuorten osallistumispäiviin alueellisesti ja neljäsluokkalaisten päiviin Monitoimitalo 13:sta. Nämä suunnitelmat muuttuivat kevään poikkeustilanteen johdosta. Tilalle koostimme videon hankkeesta, jota on jaettu kouluihin. Videosta saimme hyvää palautetta ja olemme ottamassa tällaisia uusia osallistamisen käytäntöjä jokapäiväiseen työhömme. Linkki videoon: https://dreambroker.com/channel/qqqo76m0/70v1ztz0

Olemme osallistuneet vuosittain myös lasten parlamentin toimintaan ja käyneet kertomassa palveluistamme ja uusista hankkeistamme.

Haluamme kehittää osallistamisen keinoja. Palvelualueellemme on vuoden 2020 aikana palkattu uusi vuorovaikutussuunnittelija, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme jatkossakin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)