Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 121 Oikaisuvaatimus opetusjohtajan päätöksestä koskien vahingonkorvausta 

TRE:3738/03.07.01/2022

Valmistelija

  • Calonius Sanna, Toimistosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Sanna Calonius puh. 040 58 55147, lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asianosainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen opetusjohtajan päätökseen 11.5.2022 § 52. Opetusjohtaja on päättänyt korvata asianosaiselle vahingonkorvausta työtehtävien hoitamisen yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien uusimisesta yhteensä 500,00 euroa. Asianosaisen vaatimus on ollut suuruudeltaan 740,00 euroa. Vahingonkorvausta on päätetty suorittaa asianosaiselle kohtuusperusteella, vaikka vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta tai tahallisuutta ei kaupungin toiminnassa ole ollut tai väitettykään olleen.

Asianosainen vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että Tampereen kaupunki korvaa hänelle oppilaan yllättävän ja väkivaltaisen hyökkäyksen takia hajonneista silmälaseista niiden täyden käyvän arvon. Asianosainen katsoo, että korvaussumma ei voi olla vähempää kuin täysimääräinen korvaus eli 740,00 euroa. Asianosainen katsoo, että työnantajan vastuulla on työntekijä sekä työntekijän välttämätön omaisuus työaikana, eikä vastuuta voi yksipuolisesti vähentää. Asianosainen vetoaa vaatimuksensa perusteena työturvallisuuslakiin, työnantajan yleisiin velvollisuuksiin sekä työnantajan yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka aiheuttaa toiselle vahingon tahallisuudesta tai tuottamuksesta on velvollinen korvaamaan vahingon. Nyt käsillä olevassa tilanteessa ei ole väitettykään, että Tampereen kaupunki olisi toiminut vahinkotapahtumaan nähden huolimattomasti tai tahallisesti. Täten, ei ole olemassa kaupungin puolella tekoa tai laiminlyöntiä, joka olisi syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. Asianosaisen viittaus työturvallisuuslakiin ja esimerkiksi työnantajan huolellisuusvelvollisuuteen vahingonkorvausasiassa on lakiin perustumaton.

Tampereen kaupungin korvauspäätös on perustunut kohtuullisuusarviointiin eli kaupunki on halunnut korvata työntekijälleen/viranhaltijalleen vahingon, joka on aiheutunut työtehtäviä hoitaessa ja josta tosiasiallinen korvausvastuu kuuluisi vahingonaiheuttajalle. Kaupungin korvaussumma 500,00 euroa on myös itsessään erittäin kohtuullinen korvaus uusista silmälaseista, sillä rikkoutuneiden silmälasien käypä arvo tulisi määritellä sen mukaisesti, minkä käteishinnan silmälaseista olisi saanut juuri ennen vahinkohetkeä. Käytettyjen silmälasien arvo harvoin on edes 500,00 euron suuruinen.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuusperusteella tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Opetusjohtaja on ollut toimivaltainen tekemään päätöksen, eikä päätös ole muutoinkaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Koska palveluryhmässä on linjattu työntekijän rikkoutuneiden silmälasien enimmäiskustannukseksi 500,00 euroa, ei päätöstä tule myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Asianosaisen oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Liitteet ovat salassa pidettäviä.
Salassapidon peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 §:n 25 kohta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Ulla-Maija Ojalammi, Sanna Calonius, Kim Pråhl

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut oikaisuvaatimusmenettelyssä, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.