Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 117 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille kotiseutupäiville 9.–11.9.2022 Rovaniemelle 

TRE:3359/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Ahonen Juha, Kulttuurijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen, puh. 050 411 3033, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Rovaniemellä 9.–11.9.2022 teemalla "Mistä sie olet pois?". Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseutuliikkeen vuotuinen päätapahtuma, joka kokoaa yhteen kuntien ja maakuntien liittojen edustajia, kulttuuri- ja museoalan asiantuntijoita, kotiseutuyhdistysten jäseniä ja laajalti kaikkia kulttuuriperinnöstä, paikallisesta kulttuurihistoriasta ja kotiseututyöstä kiinnostuneita. Päivien aikaan tarjolla on lisäksi myös Rovaniemi-viikon runsas kulttuuritarjonta. Tarkempi ohjelma on luettavissa kotiseutupäivien käsiohjelmassa ja nettisivuilla. Liitteenä kutsu tapahtumaan ja Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville 9.–11.9.2022 Rovaniemelle oikeutetaan osallistumaan __________.

Osallistumismaksu 120 euroa ja päivärahat maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville 9.–11.9.2022 Rovaniemelle oikeutetaan osallistumaan Tuila Jaatinen.

Osallistumismaksu 120 euroa ja päivärahat maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Matti Helimo ehdotti osallistumaan oikeutetuksi Tuila Jaatista. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Jaana Leppäkorpi, Juha Ahonen, Aino Jokinen, Hanna Sandström, tukipalvelut, hr.pirkanmaa@monetra.fi, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.