Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 107 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2022 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6092/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiacontroller Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2022 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ainoastaan elokuun ja joulukuun tilanteista. Huhtikuun lopun tilanteesta raportoidaan talouden toteumat ja ennusteet.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen 1,2 milj. euron alitus aiheutuu pääosin koronarajoitusten vuoksi menetetyistä toimintatuotoista kulttuuri ja liikuntapalveluissa. Lisäksi museokeskus Vapriikki oli kiinni remontin vuoksi 10.2.2022 asti. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Suurimmat alitukset olivat henkilöstökuluissa, joissa rekrytoinneissa on ollut viivettä ja sijaistarve on ollut suunniteltua pienempi mm. alkuvuoden koronasuluista johtuen.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on parantunut 2,5 milj. euroa maaliskuun talouskatsauksen ennusteesta, mikä aiheutuu lakon vuoksi pienentyneestä henkilöstökulujen ennusteesta. Toimintatuottojen ennuste on 1,2 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu koronatilanteen aiheuttamista maksutulojen menetyksistä liikuntapalveluissa sekä Muumimuseon tulojen alituksista. Toimintakulujen ennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä. Henkilöstökulujen alitus aiheutuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen lakkopäivistä. Muissa palveluryhmissä lakon vaikutusta henkilöstökuluennusteeseen ei ole vielä arvioitu. Vastaavasti palvelujen ostot ylittävät vuosisuunnitelman. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja työterveyden kustannuksista. Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat noin 1,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 14,0 milj. euroa eli +3,4 %.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,8 milj. euroa. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Investointiennuste on 12,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Investointien ennakoidaan alittuvan, koska Leinolan päiväkodin sekä Hyhkyn ja Sammon koulujen ensikertainen kalustaminen siirtyvät rakentamisaikataulujen muutoksesta johtuen vuodelle 2023. Kulttuuri ja liikuntapalvelujen investointien ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Suurimpia kohteita ovat Kaupin urheilupuiston kehittäminen, Vuoreksen reittien rakentaminen ja tekonurmikenttien uusiminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2022 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Juha Ahonen, Pekka Paavola, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.