Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 113 Taiteen perusopetuksen määräaikaisten opetuslupien myöntäminen vuonna 2022 

TRE:4443/12.01.01/2022

Valmistelija

  • Ahonen Juha, Kulttuurijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen, puh. 050 411 3033, koordinaattori Anne Ruusuvuori, puh. 040 353 2497, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki voi hakemuksesta myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan Tampereella. Luvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Koulutuksen järjestäjä eli Tampereen kaupunki vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetusta säätelevän lain (21.8.1998/633) ja asetuksen (6.11.1998/813) mukaisesti. Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toimijat taiteen perusopetusta antaviksi oppilaitoksiksi Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteiden mukaan (hyväksytty sivela 11.12.2014, päivitetty sikula 21.11.2019). Taiteen perusopetuksen opetustoimilupahakijoiden hakemukset ja liitteet on käsitelty kahden valmistelijan ja kelpoisuusarviointiasiantuntijoiden toimesta. Opetustoimilupavalmistelun tila kokonaisuutena on esitelty taiteen perusopetuksen ohjausryhmälle taiteen perusopetuksen ohjausryhmän kokouksessa 26.4.2022. Kokouksessaan ohjausryhmä on puoltanut valmistelua. Näillä perusteilla esitetään taiteen opetustoimiluvan hakijoille määräaikaisia opetustoimilupia (1 ja 3 lukuvuotta) liitteen mukaisesti: 

  • Taiteen perusopetuksen määräaikaiset opetustoimiluvat, 1 lukuvuosi (7 kpl): Myönnetään hakijoille, jotka eivät täytä kaikkia Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteita. Luvan määräaikaisuuteen liittyen toimijalta pyydetään suunnitelma syksyyn 2022 mennessä siitä, kuinka toimija saattaa kuntoon ne kaupungin ohjausperiaatteiden mukaiset kelpoisuustekijät, jotka eivät vielä vastaa ohjeita (rehtorikelpoisuus, rehtorin hallinnollinen tietotaito, yhteisöpohjan rekisteröinti). Määräaikaisen lupakauden aikana käydään lisäksi keskustelu toimijan kanssa siitä, miten vaadittavien kelpoisuuksien kuntoon saattaminen edistyy.
  • Taiteen perusopetuksen määräaikaiset opetustoimiluvat, 3 lukuvuotta (7 kpl): Myönnetään hakijoille, jotka täyttävät Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet.

 

Ohjausperiaatteiden mukaisesti Tampereen kaupunki edellyttää, että taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset huolehtivat rikosrekisterilain edellyttämästä työnantajan velvollisuudesta. Oppilaitoksen tulee huolehtia myös muista ohjausperiaatteissa mainituista velvollisuuksista ja ilmoittaa, mikäli oppilaitoksen olosuhteissa tai asiakirjoissa tapahtuu luvan myöntämisen jälkeen merkittäviä muutoksia. Lain mukaan oppilailta perittävien maksujen tulee olla kohtuulliset.

Koska kaupunki on laissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä, kaupungilla on oikeus ja velvollisuus seurata ja arvioida yksiköiden toimintaa ja pyytää raportteja ja toimintakertomuksia siltä osin kuin toiminta koskee taiteen perusopetusta. Oppilaitoksilta kerätään vuosittain toimintakertomustietoja, johon liittyvä katsaus käsitellään lautakunnassa.

Mikäli näiden määräaikaisten lupien (1 ja 3 lukuvuotta) aikana opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa taiteen perusopetukseen liittyvää toimintaa uudella tavalla niin, luvat puretaan ja toimintaa jatketaan ministeriön linjauksen mukaan. Nyt myönnettäviä opetustoimilupia on mahdollista jatkaa lupakauden jälkeen uusilla määräaikaisilla opetustoimiluvilla, jotka aikanaan tulevat sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätettäviksi.

Ministeriön ohjeistuksen johdosta näiden hakemusten käsittelyn jälkeen Tampereen kaupunki ei enää ota vastaan opetustoimilupahakemuksia, eikä jatkossa myönnä uusia opetustoimilupia. Tämän johdosta myös ohjausperiaatteita päivitetään tältä osin. Periaatteiden valmistelua esitellään syksyllä 2022 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ja ohjausperiaatteet tuodaan lautakunnan päätettäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Taiteen perusopetuksen määräaikaiset opetusluvat myönnetään liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Koordinaattori Anne Ruusuvuori oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakijat, Juha Ahonen, Anne Ruusuvuori, Lauri Savisaari, Susanna Lundström, Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.