Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 114 Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 

TRE:4312/12.06.02/2022

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, opetusjohtaja Petri Peltonen, puh. 050 525 8561, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Perusopetuslain luvun 8a (19.12.2003/1136), pykälän 48b mukaan kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kunnan tulee hyväksyä perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. 

Kaupungin omaa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä yksityisten toimijoiden avustusperusteisesti järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Opetushallituksen vahvistamat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 sekä Perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit (OPH 2012:29). Valtakunnallisia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita ja laatukriteereitä tarkennetaan Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet -asiakirjalla sekä toimintasuunnitelmalla.

Kaupungin omat periaatteet ohjaavat siis paikallisen toimintasuunnitelman tekoa tarkentaen valtakunnallisia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita ja laatukriteereitä. Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet -asiakirjassa määritellään erityisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen paikkoihin, aukioloaikoihin ja toimintaan hakemiseen liittyvät periaatteet. 

Perusopetuksen palveluryhmässä valmistellut Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan periaatteet ovat asian liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Opetusjohtaja Petri Peltonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Yksityiset palveluntuottajat, perusopetuksen rehtorit, Kristiina Järvelä, Petri Peltonen, Katri Mantere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.