Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 109 Tampereen liikunnan palveluverkkosuunnitelma 2022–2035 

TRE:2561/00.01.02/2022

Valmistelija

  • Henttonen Anna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma on aiemmin hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 22.11.2018. Keväällä 2021 palvelumallin ohjaus- ja seurantaryhmässä päätettiin, että tehty suunnitelma on syytä päivittää. Suunnitelman valmistelutyöryhmää täydennettiin kaavoituksen ja kiinteistöpuolen edustuksella. Liikunnan palveluverkkosuunnitelma on käsitelty 31.3.2022 Tampereen seuraparlamentissa ja kaupungin johtoryhmässä 5.4.2022.

Suunnitelmassa esitellään liikunnan palveluverkkoa nykytilan valossa, luodaan näkymä tulevaisuuden palveluverkosta jo toteutuksessa olevien ja päätettyjen hankkeiden kuvauksella, uusien päiväkoti- ja kouluhankkeiden esittelyllä, johtopäätösten ja varsinaisten toimenpide-ehdotusten muodossa. Suunnitelman lopussa on myös suuntaa-antava hahmotelma eri hankkeiden toteutusajankohdista ja liitteenä kuvia toteutetuista koulupihoista.

Päivitetyn suunnitelman tarkastelujakso käsittää vuodet 2022–2035. Suunnitelmassa tuodaan esille liikunnan palveluverkkoon liittyviä lähtökohtia (mm. laki, asukasmäärän kasvu, täydennysrakentaminen, alueellinen tasapuolisuus, yhteys kaavoitukseen ja muuhun palveluverkkoon sekä investointien oikea-aikaisuus). Tarkastelua on laajennettu aiemmasta mm. saavutettavuus- ja salikapasiteettitarkasteluilla. Yksityisten liikuntapaikkojen osalta kohdelistausta on päivitetty.  

Tehtyjen saavutettavuustarkastelujen kautta on saatu näkymää muun muassa nykyisen uimahalliverkon kattavuudesta, saavutettavuudesta eri kulkumuodoilla sekä alueista, jotka jäävät uimahalliverkon katvealueiksi. 

Suunnitelmassa tavoitteena oli tarkastella yksityiskohtaisemmin myös harrastettavia lajeja ja harrastajamääriä, mutta ainoa käytettävissä oleva varsinainen tietolähde oli toiminta-avustukset. Niistä ei kuitenkaan ollut poimittavissa riittävän yksityiskohtaista tietoa, joten tavoiteltu tamperelainen lajianalyysi on jätetty tässä kohtaa tarkastelusta pois. Lajianalyysin osalta on kuitenkin todettu sen tarpeellisuus, ja asia on nostettu yhdeksi toimenpide-ehdotukseksi.  

Tulevaisuuden palveluverkon osalta tuodaan esille jo aiemmin tehdyssä liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmassa vuonna 2018 esitetettyjen hankkeiden nykytila etenemisaikatauluineen. Suunnitelmassa on tehty johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia liikunnan olosuhteiden kehittämiseksi ja varmistamiseksi, sekä on esitetty eri hankkeita koskeva aikataululuonnos jatkosuunnittelun pohjaksi. Päiväkoti- ja kouluverkolla ja siihen liittyvällä uudisrakentamisella on myös tulevaisuudessa merkittävä rooli kaupungin sisäliikuntaolosuhteisiin ja lähiliikuntapaikkoihin (mukaan lukien koulupihat). Suunnitelmassa on näiden osalta esitetty sekä nykytila että tulevaisuuden hankkeet. 

Yllä mainittujen toimenpide-ehdotusten lisäksi suunnitelmassa on nostettu esiin toimenpiteinä tekojääalueiden määrän lisääminen ja tiettyjen jo olemassa olevien olosuhteiden parantaminen sekä uusien olosuhteiden luominen. Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja muita liikunnan olosuhteita (mm. viherpalveluohjelma) toteutetaan vaiheittain olemassa olevien resurssien puitteissa.

Liikunnan palveluverkkosuunnitelmaa ja siinä tapahtuvia muutoksia tarkastellaan jatkossa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

Luonnos Tampereen kaupungin liikunnan palveluverkkosuunnitelmaksi 2022–2035 ja suunnitelman liite ovat tämän asian liitteinä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen kaupungin liikunnan palveluverkkosuunnitelma 2022–2035 hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmaa ja siinä tapahtuvia muutoksia tarkastellaan jatkossa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

Yksittäiset hankkeet valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon erikseen kaupungin talonrakennushankkeiden valmisteluprosessin mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kehittämiskoordinaattori Monika Sola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pekka P. Paavola, Monika Sola, Anna Henttonen, Pia Hastio, Elina Karppinen, Jarmo Viljakka, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.