Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 118 Tampereen yliopiston Juniversity toiminnan kumppanuusavustus 2022 

TRE:6054/12.03.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Opetusjohtaja Ulla-Maija Ojalammi, p. 050 428 3044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää vuosittain kumppanuusavustuksista. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset sekä aiemmat sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan taidelaitosavustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 25.11.2019). Avustusten myöntämiseen liittyviä kriteereitä ja käytäntöjä on käyty läpi yhteistyössä yhteisöjen kanssa vuoden 2020 aikana.

Kumppanuusavustusyhteisöiksi on määritelty kaupungin näkökulmasta keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Tampereen yliopiston Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto ja tiedekasvatuksen asiantuntija. Juniversity vastaa Tampereen yliopiston tiedekasvatustoiminnan koordinoinnista ja sen kehittämisestä toimien tiedekasvatuskentän ja yliopiston rajapinnassa. Se kokoaa yhteen tiedekasvatustoimintoja ja -toimijoita sekä tuottaa innostavan tiedepolun päiväkodista korkeakouluun siirtymiseen asti.

Juniversitylla on ohjausryhmä, joka ohjaa tiedekasvatuksen toimenpiteiden strategista ja taloudellista suuntaa. Se on linjannut Juniversityn painopistealueiksi vuosille 2021–2022 varhaiskasvatuksen ja toisen asteen palvelukokonaisuudet. 

Tampereen yliopisto haki Juniversity-toimintaan kumppanuusavustusta marraskuussa 2021. Tampereen kaupungin perusopetuksen ja yliopiston välisissä kumppanuusavustusneuvottelussa 13.12.2021 hakemus jätettiin pöydälle yhteisellä päätöksellä. Syynä tähän oli hakemuksen tietojen oleellinen muuttuminen vuoden 2021 loppupuolella Tampereen yliopistossa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja sitä seuranneiden henkilöstömuutosten vuoksi.

Tampereen yliopisto haki 19.5.2022 uudelleen Juniversity-toimintaan avustusta vuodelle 2022. Haettava summa on 20 000 euroa.

Tampereen yliopiston tiedekasvatustoiminan uudelleenorganisoitumisen myötä toiminta tiivistyy ja keskittyy entistä voimakkaammin tiedeluokkatoiminnan ja toisen asteen ja korkea-asteen välisen yhteistyön ympärille tukien koulujen ja päiväkotien mahdollisuuksia toteuttaa tiedekasvatusta sekä korkeakouluyhteistyötä osana opetussuunnitelmia.

Tampereen kaupungin avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen yliopiston Juniversity-toimintaan myönnetään kumppanuusavustusta vuodelle 2022 yhteensä 20 000 euroa.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juniversity / Tampereen yliopisto, Ulla-Maija Ojalammi, Kristiina Järvelä, Katja-Liisa Gråsten, Jaana Hartman, Heidi-Maria Kallio, Maaret Kastelli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.