Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

§ 156 Lampun henki -palkinnon myöntäminen vuonna 2021 

TRE:7677/00.04.02/2021

Valmistelija

  • Lehtinen Marianna, Kulttuuripalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ma. kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040 801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuodesta 2009 alkaen Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (entinen Pirkanmaan Taikalamppu) ovat halunneet palkita Vuoden lastenkulttuuritoimijan Lampun henki -palkinnolla. Palkitsemisella haluamme kiinnittää huomiota lapsen oikeuteen olla lapsi ja kulttuurikasvatuksen merkitykseen lasten hyvinvoinnin edistäjänä.

Lastenkulttuurilla ja taidekasvatuksella luodaan pohjaa lapsen elämänhallinnan taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen. Lapsilla ja nuorilla on usein aikuisia heikommat mahdollisuudet vaikuttaa taidekokemukseensa tai tarjontaan. On myös lapsia, jotka tarvitsevat enemmän tukea, jotta taide tai kulttuurikokemus voisi olla tasavertainen. Jotta taide ja kulttuuri voisi lisätä lapsen hyvinvointia, vaatii se lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen tekijöiltä herkkyyttä ja sensitiivisyyttä ymmärtää lasta tasavertaisena ihmisenä. Ymmärrys syntyy myös rohkeudesta kohdata lapsi ja olla aikuinen. 

Palkinnon saaja voi olla pirkanmaalainen henkilö tai toimija, joka on tehnyt merkittävää työtä lastenkultturin ja lasten kulttuuriosallistumisen hyväksi. Ehdotuksia on kerätty Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten ohjausryhmältä ja henkilöstöltä sekä maakunnallisen Pirkkaset-työryhmän jäseniltä. 

Palkinto luovutetaan tilaisuudessa, joka pidetään Tampereen Raatihuoneella 2.12.2021 klo 13.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Lampun henki -palkinnon saaja valitaan erillisen liitteen mukaisesti.

Valinta tulee julkiseksi 2.12.2021 klo 13.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Esittelijä, johtaja Lauri Savisaari ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn hallintojäsenyyden vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Lauri Savisaari poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esittelijänä toimi Lauri Savisaaren varahenkilö perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä.

Kokouskäsittely

Lautakunta valitsi yksimielisesti Suvi Mäkeläisen esityksestä Lampun henki -palkinnon saajan. Valinta kirjattiin erilliseen liitteeseen, joka tulee julkiseksi 2.12.2021 kello 13.00.

Tiedoksi

Marianna Lehtinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.