Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 159 Nuorisovaltuuston aloite nuorisovaalien järjestämisestä Tampereen kaupungin oppilaitoksissa 

TRE:6510/00.00.02/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vt. opetuspäällikkö Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044, erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 040 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Nuorisovaltuusto esittää, että nuorisovaalit järjestettäisiin Tampereen kaupungin oppilaitoksissa pakollisena osana yhteiskuntaopin opetusta. Aloite koskee sekä perusasteen kouluja että toisen asteen oppilaitoksia. Vaalien järjestäminen olisi kouluille ja oppilaitoksille velvoittavaa, mutta itse äänestäminen olisi vapaaehtoista.

Perusopetuksen puolella opetussuunnitelman perusteet määrittelee jokaisen oppiaineen osalta tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin periaatteet. Opetuksen järjestäjällä on ollut mahdollisuus tietyin reunaehdoin sijoittaa oppiaineen tunnit vuosiluokille sekä määritellä vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja niihin liittyen sisällöt. Tampereen perusopetuksessa yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4, 6 ja 9. Yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen ja demokraattiseen päätöksentekoon liittyviä tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu näistä jokaiselle vuosiluokalle. Vuosiluokilla 4 ja 6 opetuksesta vastaa luokanopettaja ja vuosiluokalla 9 yhteiskuntaopin opettaja.

Äänestämistä ja vaaleihin liittyviä seikkoja harjoitellaan vuosittain kouluissa oppilaskuntavaalien myötä. Lisäksi koulut osallistuvat Nuorisovaltuuston vaaleihin, jotka toteutetaan yhdessä Liikunnan ja nuorison palveluryhmän kanssa.

Kulloinkin ajankohtaiset alueelliset tai kansalliset vaalit huomioidaan kouluissa monin eri tavoin mm. järjestämällä vaalipaneeleja tai tutustumalla ehdokkaisiin. Etenkin yläkoulujen osalta yhteiskuntaopin opettajat ovat olleet aktiivisia toteuttamaan myös Nuorisovaaleja omilla kouluillaan. Tämä sopii hyvin koko yläkoulun Yhteisön jäseneksi kasvaminen -teemaan. Tämän vuoksi jatkossa Tampereen perusopetuksen kouluja velvoitetaan järjestämään Nuorisovaalit siten, että vähintään vuosiluokkien 7-9 oppilaat voivat niihin osallistua. Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden osalta suositellaan vahvasti osallistumista.

Perusopetus on valmis rakentamaan yhdessä Nuorsovaltuuston kanssa kokonaisuutta, jossa kannustetaan kouluja vaalien järjestämiseen ja luodaan kenties jotain yhteistä tukimateriaalia opettajien avuksi.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Nuorisovaltuustolle annetaan tiedoksi perusteluosassa oleva lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)