Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 162 Oikaisuvaatimus tuotantotukipäätökseen kulttuurin palveluryhmässä  

TRE:6666/12.03.00/2021

Valmistelija

  • Ahonen Juha, Kulttuurijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen, puh 050 411 3033, etunimi.sukunim@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen,​ puh. 040 142 4654,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Hervantalaiset ry on hakenut tuotantotukea Venlan vetreät -ikäihmisten tutustumis- ja avajaistapahtumaan sekä liikuntavälineiden hankintaan. Tampereen kaupungin kulttuurin tuotantotukea voidaan myöntää Tampereella toteutettavien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. Liikuntatoiminta ei kuulu kulttuurin tuotantotuen piiriin. Hakemuksessa haettiin avustusta myös välinehankintoihin. Tätä tarkoitusta varten tukea ei myönnetä, vaan materiaaleihin myönnettävän tuotantotuen tulee olla yksittäistä tapahtumaa varten hankittuja materiaaleja.

Hakemuksen yhteydessä selvitettiin, voiko sen siirtää liikunta- ja nuorisotoimelle. Heillä ei kuitenkaan ole tähän sopivaa avustusmuotoa.

Tampereen kaupungin kulttuurin tuotantotuen myöntöperusteet

Tuotantotukea voidaan myöntää Tampereella toteutettavien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. Myöntöperusteissa huomioidaan muun muassa esteettömyys, saavutettavuus ja ekologisuus. Myönnettyä rahaa voi käyttää esimerkiksi materiaali-, markkinointi- ja tilakustannuksiin sekä palkkioihin.

 Avustusta ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tampereen Hervantalaiset ry, Anne Koskinen, Marianna Lehtinen, Jaana Leppäkorpi, Juha Ahonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.