Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 157 Retkiluistelun kohdeavustusten arviointikriteerit 

TRE:7625/12.04.00/2021

Valmistelija

  • Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponnen 19.11.2020 mukaisesti retkiluisteluratojen aurausavustukset on siirretty rahoitettavaksi yhdeltä palvelualueelta, sivistyspalvelujen palvelualueelta. Retkiluisteluratojen aurausavustuksiin on varattu määrärahaa yhteensä 31 500 euroa.

Retkiluistelusta on tullut suosittu ulkoilu- ja liikuntamuoto, jonka kustannukset ovat suhteellisen pienet ja hyvinvointivaikutukset puolestaan positiivisia. Koska retkiluistelulle on paljon kysyntää tamperelaisten ulkoilijoiden ja kuntoliikkujien piirissä, voidaan katsoa, että kaupungin kannattaa avustuksella osallistua toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Tällä tavalla voidaan taata radan käyttömahdollisuudet kaikille retkiluistelusta kiinnostuneille ilman, että kaupunki toteuttaisi radan omana palvelunaan. Lisäksi retkiluisteluradat edistävät myös Tampereen tavoitteita kasvattaa kaupungin vetovoimaa matkailu- ja elämyskaupunkina.

Tampereen kaupunki on myöntänyt avustusta retkiluistelutoimintaan Näsijärvellä ja Tohlopissa useana vuonna, ja lisäksi vuosittain on tullut kyselyitä uusien retkiluisteluratojen aurausmahdollisuuksista. Tarpeellista on julkaista haettavaksi uutena avustuskokonaisuutena retkiluistelun kohdeavustukset ja luoda kokonaisuudelle arviointikriteerit. Tämä uudistus tukee myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponnen 19.11.2020 esitystä toiminnan tasapuolisesta edistämisestä eri puolilla Tamperetta sekä matkailun, mutta myös kuntalaisten hyväksi.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain kohdeavustuksia. Kohdeavustusten myöntämisessä sovelletaan kaupunginhallituksen hyväksymiä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita (hyväksytty kh 23.11.2009, päivitetty kh 25.11.2019). Avustuksia jaetaan kaupungin talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Yleisissä avustamisen periaatteissa todetaan, että avustuksen myöntäjä voi asettaa painopisteitä avustusten myöntämiselle. Avustusten arviointikriteereillä selkeytetään avustusten jakoperusteita ja näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä. 

Retkiluistelun kohdeavustusten arviointikriteerit sekä avustamisen ehdot esitetään hyväksyttäväksi, sekä lisättäväksi Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Retkiluistelun kohdeavustusten arviointikriteerit hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna Henttonen, Pekka P. Paavola, Susanna Lundström, Päivi Lehtinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.