Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 158 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Tampereen seuraparlamenttiin 

TRE:7624/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta käsitteli kokouksessaan 26.9.2013 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin liikuntaseurojen seuraparlamentin perustamista Tampereelle. Aloitevastauksessaan lautakunta totesi, että seuraparlamentin perustaminen Tampereelle on perusteltua. Valmistelevat neuvottelut seuraparlamentin toiminnan organisoimiseksi ja tehtävien määrittelemiseksi käynnistettiin tamperelaisten urheiluseurojen sekä kaupunkiorganisaation eri yksiköiden kanssa vuonna 2014.

Seuraparlamentin valmistelu tehtiin Tampereen kaupungin ja Tampereen Urheilun Edistämissäätiön hallituksen nimeämien henkilöiden yhteistyönä. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteystyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa, ja se käsittelee erikseen päätettyjä liikuntaseuroja koskevia kysymyksiä. Seuraparlamentti voi ottaa kantaa esimerkiksi avustusperiaatteisiin ja liikuntaolosuhteisiin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia. Seuraparlamentin jatkuvuus varmistaa myös seurojen ja kaupungin välisen yhteistyön jatkumisen.

Seuraparlamentti kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun.

Parlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tampereen kaupunki nimeää omat edustajansa. Liikunnasta vastaavana päätöksentekoelimenä sivistys- ja kulttuurilautakunta nimeää myös oman edustajansa seuraparlamenttiin. Aiemmin seuraparlamentissa ovat olleet sekä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan että kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnan nimeämät edustajat. Tampereen Urheilun Edistämissäätiön ja Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n nimeämät henkilöt toimivat parlamentin kokouksissa asiantuntijoina ja Tampereen Urheiluakatemiaa konsultoidaan ja kutsutaan kokouksiin, kun kokouksessa käsitellään liikuntaolosuhteita.

Urheiluseurojen edustajia seuraparlamentissa on kymmenen. Tampereen kaupungin toiminta-avustushakemuksessa ilmoitetun jäsenmäärän perusteella seurat on jaettu kolmeen eri kategoriaan ja jokaisella kategorialla on oma kiintiönsä. Suurille yli 700 jäsenen seuroille on varattu viisi paikkaa, keskikokoisille 250–699 jäsenen seuroille kolme paikkaa, ja pienemmille alle 250 jäsenen seuroille kaksi paikkaa. Lisäksi erityisryhmien liikuntaa järjestävät yhdistykset nimeävät oman edustajansa.

Lisäksi seuraparlamenttiin on valittu yhteensä kuusi varajäsentä. Tampereen urheilun edistämissäätiö ja Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ovat nimenneet oman edustajansa seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin jäsenten seuraava valintatilaisuus järjestetään marraskuussa 2021. Jotta seuraparlamentin näkemykset välittyvät sivistys- ja kulttuurilautakunnan tietoon ja käyttöön, lautakunnan on syytä nimetä oma edustajansa Tampereen seuraparlamenttiin kaudeksi 2022-2023.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustaja nimetään Tampereen seuraparlamenttiin kaudeksi 2022-2023.

Päätös

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan edustajaksi Tampereen seuraparlamenttiin kaudeksi 2022-​2023 nimetään Tommi Evilä.

Kokouskäsittely

Lautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtaja Matti Helimon esityksestä nimetä Tommi Evilän sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan edustajaksi Tampereen seuraparlamenttiin kaudeksi 2022-​2023.

Tiedoksi

Tampereen seuraparlamentti, Anna Henttonen, Pekka P. Paavola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.