Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

§ 155 Vuoden aikuinen -palkinnon ja Hyvä haltija -kunniamaininnan jakaminen 2021 

TRE:7433/00.04.02/2021

Valmistelija

  • Heinäsuo Tiia, Lapsiasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, puh. 050 411 2434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunta aloitti vuonna 2007 vuosittaisen palkinnon jakamisen lasten ja nuorten hyväksi tehdystä työstä ja päätti palkinnon myöntämisen periaatteista. Palkinnon myöntämisen periaatteita tarkistettiin 17.12.2009 ja 19.9.2013. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on jatkanut huomioimisen jakamista vuodesta 2017 samoilla periaatteilla. 

Vuoden aikuinen -palkinnon saaja voi olla henkilö, ryhmä tai yhteisö, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 26.8.2021 pidetyssä lähetekeskustelussa vuoden teemaksi valittiin turvallisuus ja siihen liittyen kiusaamiseen puuttuminen sekä lasten turvallisuuden edistäminen kotiympäristöissä. Ehdotuksia palkinnon saajiksi pyydettiin kaikille avoimella sähköisellä lomakkeella 17.9.-17.10.2021. Ehdotuksia tuli lomakkeen kautta yhteensä 12. 

Sivistys ja kulttuurilautakunta valitsee Vuoden aikuinen -palkinnon ja Hyvä haltija -kunniamaininnan saajat kokouksessaan saapuneista ehdotuksista. 

Vuoden aikuinen -palkinnon ja Hyvä haltija -kunniamaininnan kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen kustannuspaikalta 131001. Palkittavat julkistetaan 2.12.2021, jolloin Raatihuoneella järjestetään palkitsemistilaisuus. Tilaisuudessa jaetaan myös Lampun henki -lastenkulttuuripalkinto sekä Vuoden vapaaehtoinen -palkinto, josta päätöksen tekee sosiaali- ja terveyslautakunta. 

Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1. §:n 32 kohdan perusteella.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Vuoden aikuinen -palkinnon saaja ja Hyvä haltija -kunniamaininnan saaja valitaan erillisen liitteen mukaisesti.

Valinta tulee julkiseksi 2.12.2021 kello 13.00.

Palkitsemisen kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen kustannuspaikalta 131001.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Lautakunta valitsi yksimielisesti Sofia Julinin esityksestä Vuoden aikuinen -palkinnon ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan saajat. Valinnat kirjattiin erilliseen liitteeseen, joka tulee julkiseksi 2.12.2021 kello 13.00.

Tiedoksi

Tiia Heinäsuo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.