Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 153 Apulaisrehtorin viran perustaminen kasvatus- ja opetuspalveluihin 

TRE:7338/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Takahuhdin koulu on yli 1160 perusopetuksen oppilaan koulu, jonka henkilöstömäärä on yli 100. Koulussa on tällä hetkellä vuosiluokat 1-9, erityisluokkia ja JOPO-luokka. Koulu toimii kolmessa eri rakennuksessa. Irjalassa sijaitsee pienten lasten yksikkö, B-talossa toimivat vuosiluokat 1-4 sekä esiopetuksen ryhmät ja A-talossa sijaitsevat vuosiluokkien 5-9 luokat. Koulun johtaminen on tällä hetkellä organisoitu siten, että koulussa on rehtori, apulaisrehtori sekä sivutoimipisteen vastuuopettaja. Koulun suuri koko ja monimuotoinen toiminta huomioiden johtamisjärjestelmää on tarpeen kehittää pysyvän mallin mukaisesti toimivammaksi niin, että koulussa on yksi rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Esitetään, että Takahuhdin kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka 1.8.2021 alkaen.

Perustettavan viran tiedot: 

Toimintayksikkö: Sivistyspalvelujen palvelualue, Perusopetuksen palveluryhmä

Tehtävänimike: Apulaisrehtori

Kustannuspaikka: 131960

Esimies: Rehtori

Palvelussuhteen laji: Virka

Peruspalkka: 4755,61 e/k

Hinnoittelu: OVTES, 4 03 02 00 0

Asema: Muu

Esimiesasema: Kyllä

Työaikajärjestelmä: Toimistotyöaika 36,25, koulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava työaika

Koko/osa-aikaisuus: Kokoaikainen

Rinnastus vakanssiin 50024902.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistyspalvelujen perusopetuksen palveluryhmään perustetaan apulaisrehtorin virka 1.8.2021 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Satu Koski, Raita Heinänen, Arja Isomursu, Katja Gråsten

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.