Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 155 Erityisavustus sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusyhteisöille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen 

TRE:7445/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ja toiminnan rajoitukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita kulttuurialalle ja ylipäätään Tampereen kaupungin avustusyhteisöille. Taloudellisten vaikutusten suuruus vaihtelee hyvin paljon riippuen mm. toiminnan rahoituspohjasta, sopeuttamismahdollisuuksista sekä saaduista avustuksista ja tuista (kuten vuokrahelpotuksista).

Sivistyspalvelujen palvelualueen taloudellinen tulos on toteutumassa ennusteen perusteella vuoden 2020 talousarviota parempana. Talousennusteen perusteella on mahdollista jakaa avustuksia yhteisöille, joilla koronapandemian aiheuttamat taloudelliset haasteet ovat merkittävät ja uhkaavat toiminnan jatkuvuutta.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kaupunginhallitus 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan toimielimet voivat myöntää myös muita kuin niitä avustuksia, jotka avustusperiaatteissa on mainittu (s. 6).

Esitetään, että kohdennetaan sivistyspalvelujen palvelualueen palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa 300 000 euroa myönnettäväksi hakemusten perusteella harkinnanvaraisina yleisavustuksina sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusyhteisöille, joilla koronapandemian aiheuttamat taloudelliset haasteet ovat merkittävät ja uhkaavat toiminnan jatkuvuutta. Esitetään, että sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää erityisavustuksista ylimääräisessä kokouksessaan viimeistään 31.12.2020.

Haku erityisavustuksille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen olisi käynnissä 18.12.-22.12.2020. Avustuskokonaisuudesta avustusta voisivat hakea ne Tampereen kaupungin avustusyhteisöt, jotka ovat saaneet sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta- tai kumppanuusavustusta vuosien 2019-2020 aikana. Avustuksen tarkoituksena olisi paikallisen yhdistystoiminnan ja taidelaitosten toiminnan jatkumisen turvaaminen Tampereella.

Avustusta voitaisiin myöntää ajalla 1.3. – 31.12.2020 syntyneiden tulonmenetysten korvaamiseksi, jotka johtuvat koronapandemiasta aiheutuneista poikkeusolosuhteista ja toiminnan rajoituksista. Avustamisen edellytyksenä olisi, että hakijalle on koronapandemiasta aiheutunut yllättävä maksuvalmiuden puute, joka uhkaa toiminnan jatkumista. Avustamisen edellytyksenä olisi myös, että hakija on tehnyt sopeuttavia toimenpiteitä toiminnan turvaamiseksi eikä sille ole myönnetty samaan tarkoitukseen valtionavustusta loppuvuonna 2020.

Erityisavustusten hakumenettelyssä ja liitteiden toimituksessa sovellettaisiin toiminta-avustuksiin liittyviä ohjeita. Erityisavustukset maksettaisiin yhdessä erässä ja maksatus voitaisiin aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Avustuksen saaja sitoutuisi palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kohdennetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan tehtävän muutoksen mahdollistama 300 000 euron määräraha vuodelle 2020 erityisavustuksiin ja hyväksytään esitys erityisavustusten arviointiperusteiksi.

Erityisavustukset ovat haettavissa ajalla 18.12.-22.12.2020.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää avustuksista ylimääräisessä kokouksessaan viimeistään 31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki korjauksia pykälän otsikkoon, päätösehdotukseen sekä perustelutekstiin: Haku laajennettiin koskemaan taidelaitosten sijaan kaikkia lautakunnan avustusyhteisöjä. Puheenjohtaja totesi näin korjatun päätösehdotuksen ja esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Piritta Haapahuhta, Mika Vuori, Jaakko Laurila, Anna Szalay, Pirjo-Liisa Länkinen, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Anna Henttonen, Anne Lahtinen, Katri Mantere, Päivi Laukamo, Ulla Majamaa, Maris Reinson, Tiia Heinäsuo, Leena Tiainen, Elise Pedersen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.