Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 154 Kaksikielisen esiopetuksen järjestäminen ja esioppilaaksiotto 1.8.2021 alkaen 

TRE:7310/12.06.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tällä hetkellä Tampereella järjestetään kaksikielistä esiopetusta englannin-, ruotsin-, saksan- ja ranskankielellä. Elokuusta 2020 lähtien ruotsinkielisen esiopetuksen järjestämisestä on vastannut Svenska Samskolan omalla opetuksen järjestämisen luvalla osana ruotsinkielistä perusopetusta. Ranskankielinen esiopetus on ollut jo vuosia osa ranskankielistä perusopetusta Wivi Lönnin koulussa. Saksankielistä esiopetus järjestetään Tammelan koululla varhaiskasvatuksen toimesta. Englanninkielinen esiopetus tuotetaan ostopalveluna 31.7.2021 saakka. Palveluntuottajina toimivat Sunshine Early Learning Centre ja Englanninkielisen koulun ystävät ry. Tämä tilannekuvaus tämän hetkisestä kaksikielisen esiopetuksen järjestämistavoista osoittaa, että organisointi- ja järjestämistavat ovat kirjavat.

Kaksikielisen esiopetuksen kokonaislapsimäärä on vaihdellut viimeisen kolmen vuoden aikana noin 120-140 välillä.Tänä lukuvuonna 2020-2021 edellä mainittu kokonaismäärä on jakautunut siten, että englanninkielisessä on 70, ruotsinkielisessä 35, ranskankielisessä 18 ja saksankielisessä 14 esioppilasta.

Yhtenevällä kasvun- ja opinpolulla esiopetuksesta alkuopetukseen ja vahvalla yhteistyöllä turvataan kaksikielisen opetuksen jatkumoa. Kaksikielinen esiopetus osana perusopetusta tukee varhennetun kielen ja kaksikielisen opetuksen jatkumoa. Tämä mahdollistaa myös kaksikielisen esiopetuksen määrällisen kasvun, joka edistäisi kaksikielisten kasvun- ja opinpolkujen olemassa oloa ja vakautta sekä parantaisi osallistumismahdollisuuksia kaksikieliseen esiopetukseen. Tavoitteena on yhtenäistää järjestämistapa ja -vastuu siten, että kaksikielinen esiopetus (saksa, ranska ja englanti) olisi elokuusta 2021 alkaen perusopetuksen organisoimaa. Muutos koskisi saksan- ja englanninkielisen esiopetuksen järjestelyitä. Saksankielisen esiopetuksen järjestelyistä vastaisi jatkossa Tammelan koulu ja vastaavasti englannin kielisestä esiopetuksesta Tampereen kansainvälinen koulu. Esioppilaaksiotosta vastaisi järjestämisestä vastuussa olevan koulun rehtori.

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu äidinkieleltään sekä suomenkielisille että vieraskielisille oppilaille. Oppilaiksi voivat hakeutua esimerkiksi ulkomailta siirtyvien perheiden lapset, jotka puhuvat koulussa opetettavaa kohdekieltä. Kaksikieliseen esiopetukseen hakemisen yhteydessä ei järjestetä lapsille soveltuvuustestejä, mutta eduksi katsotaan, että lapsella on kohdekielen riittävä kielitaito. Esioppilaaksiotto tapahtuu vain esioppilasvuodeksi.

Kaksikieliseen perusopetukseen haetaan erikseen esioppilasvuoden aikana ja lapsen on osallistuttava riittävää kielitaitoa mittaavaan soveltuvuuskokeeseen. Hyväksytyn soveltuvuuskoesuorituksen jälkeen, lapsi voidaan ottaa oppilaaksi kyseiseen kaksikieliseen perusopetukseen. (kriteerit löytyvät esimerkiksi Tampereen kansainvälisen koulun oppilaaksiotosta)

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään toimintaan. Huoltaja voi valita täydentäväksi toiminnaksi joko osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai kerhotoiminnan. Kaksikieliseen esiopetukseen osallistuville lapsille järjestetään huoltajien toiveiden mukaan edellä mainitut esiopetusta täydentävät palvelut.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Hyväksytään esitys kaksikielisen esiopetuksen järjestämisestä perusopetuksen organisoimana englannin- ja saksankielisen esiopetuksen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelupäällikkö Elli Rasimus oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Pia Mikkola, Tanja Moisala, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Tuija Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.