Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 151 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille tilapäisesti 31.7.2021 saakka (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:504/00.02.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuslakia on muutettu (521/2020) lisäämällä siihen 20 a §, joka on väliaikaisesti voimassa 1.8.2020–31.12.2020. Hallitus on antanut 12.11.2020 esityksen (HE 218/2020) perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Hallituksen esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Laki on tarkoitettu olemaan väliaikaisesti voimassa  1.1.-31.7.2021 välisen ajan. 

Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttämätöntä. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta opetuksen järjestäjänä päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä, ellei toimivaltaa ole delegoitu viranhaltijalle. Esitetään, että päätöksen osalta toimivalta siirretään määräaikaisen perusopetuslain muutoksen ajalle siten, että poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen osalta päätöksen tekee perusopetusjohtaja.

Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, niin on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa joustavasti ja viipymättä. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä on voimassa enintään kuukauden kerrallaan. Mikäli toimivaltaa ei delegoida, edellyttäisi se todennäköisesti, että lautakunnan tulisi kokoontua ylimääräisiin kokouksiin tämän asian osalta eikä terveyden kannalta välttämättömiin muutoksiin opetuksen järjestämisessä epidemian levitessä pystyttäisi reagoimaan tarpeeksi nopeasti.

Toimivallan siirtäminen yhdelle viranhaltijalle turvaa, että mahdolliset päätökset tehdään toimialalla viipymättä, yhdenmukaisesti ja koordinoidusti. Arvio poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tarpeesta tehdään yhdessä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin epidemia-alan asiantuntijoiden kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunta siirtää toimivaltaansa siten, että perusopetusjohtaja päättää ajalla 1.1.2021–31.7.2021 perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä korjasi päätösehdotuksesta ja perustelutekstistä virheellisen termin "kasvatus- ja opetusjohtaja" muotoon "perusopetusjohtaja". Puheenjohtaja totesi näin korjatun päätösehdotuksen ja esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Pirjo-Liisa Länkinen, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.