Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 150 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5112/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh 040 806 3132 puh. 050 553 8672, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 447, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palvelualueen ja -ryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota palveluryhmien riskiprofiilien ja riskienhallintatoimenpiteiden laadintaan. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan painopisteet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen 11.5.2020 hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joita ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen, työntekijäkokemuksen parantaminen sekä hiilineutraalisuuden edistäminen. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminnan painopisteitä ovat lisäksi yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpidekokonaisuuden, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 158. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta jakautuu Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, Perusopetuksen, Kulttuurin sekä Liikunnan ja nuorison palveluryhmiin. Palvelualueen yhteisen hallinnon taloutta ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty palveluryhmiin.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hiedanrannan kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.

Sivistyspalvelujen toimintatulot ovat 41,529 milj. euroa, toimintamenot -438,576 milj. euroa, toimintakate -397,047 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -6,226 milj. euroa. Tilikauden tulos on -403,273 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -9,1 milj. euroa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Nuorisovaltuuston esitys toimintarahan lisäämiseksi merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 hyväksytään. Nuorisovaltuuston vuosittaista toimintarahaa korotetaan 10 000 eurolla, rahoitus tähän haetaan lautakunnan talousarvion sisältä.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Nuorisovaltuuston esitys toimintarahan lisäämiseksi merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta edellyttää, että päihteidenkäytön, kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen kiinnitetään vielä vahvemmin huomiota sivistys- ja kulttuurilautakunnan eri palveluryhmissä moniammatillisesti."

Kokouskäsittely

Esittelijä teki teknisen korjauksen liitteenä olevan palvelu- ja vuosisuunitelman sivulle 28. Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunnalle saapunut nuorisovaltuuston esitys toimintarahan lisäämiseksi merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen ja päätösehdotuksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että nuorisovaltuuston toimintarahaa korotetaan heidän toiveidensa ja esityksensä mukaan 10 000 eurolla ja rahoitus tähän haetaan lautakunnan talousarvion sisältä." Antti Hiitti kannatti Loukaskorven esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anne-Mari Jussila teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Lautakunta edellyttää, että päihteidenkäytön, kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen kiinnitetään vielä vahvemmin huomiota sivistys- ja kulttuurilautakunnan eri palveluryhmissä moniammatillisesti." Antti Hiitti kannatti Jussilan esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Heidi Ilvonen, taloussuunnittelu@tampere.fi, nuorisovaltuusto@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.