Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.9.2020

§ 112 Messukylän uuden päiväkodin tarveselvitys 

TRE:4770/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Messukylän uusi päiväkoti sijaitsee Messukylän kaupunginosassa Messukylänkadun ja Kyläojankadun kulmassa osoitteessa Messukylänkatu 33, 33700 Tampere. Etäisyys keskustorilta on noin 6 km. Messukylän uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen voidaan luopua Messukylän vanhasta päiväkodista. Uusi päiväkoti palvelee Koillisen alueen lisäksi myös muiden alueen lapsia, sillä päiväkoti on hyvin saavutettavista niin Kaakkoisesta kuin Keskustankin palvelualueilta. Rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta, joka on vireillä. Alustavan arvion mukaan asemakaava vahvistuu talvella 2020-21, mikäli siitä ei valiteta. Päiväkodin tarpeisiin tehtävällä kaavamuutoksella mahdollistetaan myös vanhan Messukylän päiväkodin ja sen viereisen kiinteistön kehittäminen asuntorakentamiseen.

Tilan tarve

Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa edelleen Tampereella väestösuunnitteen (2020) mukaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut usean vuoden ajan. Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä tulee olemaan noin 160 eli kahdeksan ryhmän päiväkoti.  Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 1.680,5 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 2.150 htm2. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Aikataulu

Jos asemakaavan aikataulu sen mahdollistaa, rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2022 ja niiden kestoksi on arvioitu 13 kuukautta. Rakennuksen käyttöönotto on elokuussa 2023.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Tontti rajautuu etelässä Messukylänkatuun, lännessä ja pohjoisessa Kyläojankatuun. Idässä päiväkoti ja sen piha-alue rajautuvat koulun pihaan. Päiväkodille varatun alueen koko on noin 6.250 m2, joka sisältää myös päiväkodin ja koulun yhteisen pysäköintialueen. Pysäköintialue sijoitetaan tontin pohjoispuolelle, päiväkodin ja koulun väliselle alueelle. Päiväkodin ja koulun tonteista muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus. Autopaikkojen määrä saattaa tarkentua asemakaavassa, tässä tarveselvityksessä esitetään rakennettavaksi 19 autopaikkaa, joista 11 paikkaa osoitetaan saattopaikoiksi (päiväkoti ja koulun esiopetus). Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella. Iltakäytön sisäänkäynti sijoitetaan siten, että se on helposti saavutettavissa. Rakennus suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi ja iltakäytön mahdollistavaksi. Polkupyöräpaikkoja toteutetaan lapsille, henkilökunnalle ja saattopyöräilijöille asemakaavan mukaisesti. Leikkipiha toteutetaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Leikkipihan koko on noin 2 510 m2 (noin 15 m2/lapsi).

Rakennus on kaksikerroksinen. Jatkosuunnittelussa tutkitaan ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa kaikille yhteiset tilat toimivat rakennuksen kokoavana tilana ja joihin on suora yhteys ryhmä- ja hallinnon tiloista. Avoin perusratkaisu mahdollistaa tilojen joustavan käytön käyttäjän tarpeita mukaillen. Tärkeimmät iltakäytön tilat ovat rajattavissa muista tiloista. Kaikista ryhmätiloista tulee olla suora yhteys pihalle märkäeteisten kautta. Henkilökunnan työ- ja taukotilat ovat yhteisiä kaikille käyttäjille. Ryhmätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Tilaohjelmassa esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen valvottavuuteen ja lapsiturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakenteet suunnitellaan siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on mahdollista. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitteluohjetta. Rakennustyöt tehdään sääsuojan alla. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 115(kWhE/m2 vuosi), joka vastaa päiväkodeille ja opetusrakennuksille määriteltyä energiatehokkuusluokkaa B.

Investointi- ja käyttökustannukset

Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat 7.455.000 € (2 963 €/brm2, alv 0 %). Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 447.300 €/v (17,34 €/m2/kk), kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 68.442 €/v (2,75 €/m2/kk), kiinteistönhoito (ulkoiset vuokralaiset) 3.762 €/v (4,13 €/m2/kk), kunnossapito 35.604 €/v (1,38 €/m2/kk) ja tontinvuokra 13.618 €/v (0,53 €/m2/kk). Vuokra on yhteensä 568.726 €/v.

Toiminnan kustannukset

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut kasvavat laajenevaa toimintaa vastaavasti. Messukylän vanhasta päiväkodista luovutaan, kun uusi Messukylän päiväkoti avautuu. Messukylän vanhassa päiväkodissa on lapsia noin 30 (kaksi ryhmää) ja henkilökuntaa 7. Nykyiset henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 281.000 € ja aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 4.000 € (132 €/lapsi/vuosi) ja muut kustannukset noin 5.000€ (167€/lapsi/vuosi). Messukylän päiväkotiin tulee kuusi ryhmää enemmän (noin 120 päivähoitopaikkaa) kuin mitä Messukylän vanhassa päiväkodissa on. Henkilökustannusten lisäys on silloin noin 726.000 €/vuosi ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden noin 17.100 € / vuosi ja muiden kustannusten lisäys on noin 21.700 €/ vuosi. Messukylän päiväkodin tulevat henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 1.007.000 €/v. Lisäksi Pirkamaan Voimia Oy:n arvion mukaan ateriapalvelukustannukset on noin 164.000 € / vuosi ja siivouksen noin 4 € / m2 / kk, mikäli palveluntarjoaja tulee olemaan Pirkanmaan Voimia Oy. Henkilöstökulujen kasvuun varaudutaan vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa. Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisenkalustuksen kustannukset, jotka ovat noin 400.000 € (2.500€ / lapsi). Summasta 40 % eli 160.000€ on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % eli 240.000 € on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat.  

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Messukylän uusi päiväkoti mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön lähipalveluna.

Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä mietitään päiväkotiympäristön liikenneturvallisuutta. Päiväkoti on hyvien kevyen liikenneyhteyksien ja julkisten kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodin alueelle varataan myös polkupyöräparkki (40 pp). Saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti ja päiväkodin huoltopiha järjestetään keittiön sisäänkäynnin yhteyteen erilleen leikkipihasta.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille ja hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Messukylän päiväkodin tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Pia Mikkola, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)