Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.9.2020

§ 110 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2021 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5112/02.02.01/2020

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikönjohta Pirkko Lindberg puh. 0400 985 991, kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen, puh. 050 550 2172, liikunta- ja nuorisoyksikönjohtaja Pekka Paavola, puh. 050 554 5831 controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelija Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarviokehyksen 17.8.2020 § 319. Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin.

Kehyspäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus päätti: "Tarkemmat talouden tasapainottamisesitykset päätetään syksyllä, kun hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä. Yhteistoimintaneuvottelut talousarvioehdotuksen edellyttämistä henkilöstömenosäästöistä käynnistetään kaupungin yhteistoimintaryhmässä."

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita, jotka perustuvat Tampereen strategiaan 2030. Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle kohdistuu vuonna 2021 yhteensä seitsemän sitovaa toiminnan tavoitetta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joihin panostamalla Tampereen strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten- ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Lisäksi lautakunnan alaisessa toiminnassa painottuvat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Toiminnan tavoitteita ja painopisteitä tarkennetaan toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Vuoden 2021 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2021 tulisi olla 392,299 milj. euroa. Lautakunnan talousarviokehyksen nettomenojen kasvu on 2,6 milj. euroa (+0,7 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen verrattuna kasvu on 0,3 milj. euroa (+0,1 %).

Vuoden 2021 talousarviota on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Talousarvioesityksessä on pystytty vastaamaan palvelutarpeiden kasvuun vain rajoitetusti ja toimintaa on sopeutettu talouden tasapainottamiseksi.

Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään, että yksiköiden tulee sisällyttää talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 milj. euron tehostamistoimenpiteet, joita on mahdollista saada kaikista toimintamenoista. Tehostamistavoitteesta on kohdennettu sivistys- ja kulttuurilautakunnalle 3,935 milj. euroa. Talousarvioesityksen liitemateriaalissa esitetään palvelukokonaisuuksien toimenpiteet säästötavoitteen saavuttamiseksi. Talouden tasapainottamiseksi esitetyt toimenpiteet sisältävät ei-lakisääteisen toiminnan supistamista ja arvioidun vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen pontentiaalin.

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä lisäyksiä. Varhaiskasvatuksessa on varauduttu palvelusetelipäivähoidon indeksikorotuksiin ja lisätty resursseja integroituihin varhaiskasvatusryhmiin. Perusopetuksessa on osittain vastattu oppilasmäärän kasvuun sekä vahvistettu esi- ja perusopetuksen tukea. Lisäksi talousarviossa on varauduttu aamu- ja iltapäivätoiminnan avustusten indeksikorotuksiin sekä kuljetuskustannusten nousuun. Kulttuuri sekä liikunta- ja nuoriso palvelukokonaisuuksien toimintaan ei ole pystytty osoittamaan juurikaan lisäresursseja, vaan toimintaa on jouduttu sopeuttamaan talousarviokehykseen pääsemiseksi.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 41,941 milj. euroa, toimintamenot -434,181 milj. euroa ja toimintakate -392,240 milj. euroa. Investointimenot ovat -9,1 milj. euroa. Sivistys- ja kulttuuriautakunnan talousarvioesitys on laadittu 0,059 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi, koska esitykseen sisältyy menojen siirtoja lautakuntien välillä.

Talousarvioesitykseen sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna mm. yksiköiden välisistä siirroista johtuen. Lisäksi kaupunginhallitus linjaa talouden tasapainottamisesta syksyllä, kun maan hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä. Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitykseen tehtäviä muutoksia käsitellään kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa 21.9.2020. Muutokset huomoidaan pormestarin talousarvioesityksessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2021 talousarvioesitys hyväksytään ja sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2021 talousarvioesitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 • Varhaiskasvatus: Vasuagenteista luopumisesta luovutaan ja 5000 euron säästövelvoite katetaan palveluryhmän sisältä.
 • Perusopetus: Ops-agenteista vähentämisestä luovutaan ja 5000 euron säästövelvoite katetaan palveluryhmän sisältä.
 • Kulttuuri: Metso-kirjaston sunnuntai-aukioloista ei luovuta, vaan 36 000 euron säästövelvoite katetaan palveluryhmän sisältä (ei kuitenkaan vähentämällä kirjastoaineistoa).
 • Liikunta ja nuoriso: Projektituet ja avustukset säästövelvoitetta pienennetään 20 000 eurolla (50 000 eurosta 30 000 euroon) ja se katetaan palveluryhmän sisältä.


Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksyttiin lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin. Pois lukien lausunto valtuustoaloitteeseen "Valtuustoaloite koiraystävällisen uimarannan perustamiseksi Tampereelle", joka palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Sivistys- ja kulttuurilautakunta ilmaisee erityisen huolensa siihen, että lautakunnan talousarvioesityksessä ei ole pystytty vastaamaan perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun ja kantaa huolta siitä, että mikäli varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvaa, niin talousarvioon sisältyy isoja riskejä, ettei päivähoitopaikkaa pystytä aina tarjoamaan lakisääteisen neljän kuukauden rajoissa.

Lautakunta katsoo, että lautakunnan talousarviokehys on riittämätön ja toivoo, että jatkovalmistelussa lisätään lautakunnan talousarvioon 2,8 miljoonaa perusopetuksen ryhmäkokojen pitämiseksi nykyisellä tasollaan.

Lautakunta toivoo myös, että jatkovalmistelussa talousarvioon sisältyviä lapsiin ja nuoriin kohdistuneita lisäsäästöjä perutaan ja palveluiden heikennyksiin osoitetaan lautakunnan kehyksen ulkopuolelta riittävä rahoitus. Toivomme, että lisätään perusopetuksen pohjiin ryhmäkokojen kasvua vastaavan summan 2,8 miljoonan lisäksi 140 000 euroa, jotta 1.-2. luokilla ei jouduta siirtymään valtakunnallisiin minimitunteihin ja 600 000 euroa turvaamaan lasten kesäkerhotoiminta. Näiden lisäksi lautakunta toivoo liikuntapalveluihin lisättäväksi 200 000 euroa, joilla vähennetään liikuntapaikkojen hinnankorotuspaineita."

Kokouskäsittely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Islam al-Nassar poistui ja varajäsen Aku-Paulus Sajakorpi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Anne-Mari Jussila esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Terhi Kiemunki kannatti Jussilan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän pohjaehdotus Jaa, Anne-Mari Jussilan palautusesitys Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Anne-Mari Jussilan palautusesitys hylättiin äänin 6-8 ja asian käsittelyä jatkettiin.

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan muutosesityksen lautakunnan talousarvioesitykseen:

 • Varhaiskasvatus: Vasuagenteista luopumisesta luovutaan ja 5000 euron säästövelvoite katetaan palveluryhmän sisältä.
 • Perusopetus: Ops-agenteista vähentämisestä luovutaan ja 5000 euron säästövelvoite katetaan palveluryhmän sisältä.
 • Kulttuuri: Metso-kirjaston sunnuntai-aukioloista ei luovuta, vaan 36 000 euron säästövelvoite katetaan palveluryhmän sisältä (ei kuitenkaan vähentämällä kirjastoaineistoa).
 • Liikunta ja nuoriso: Projektituet ja avustukset säästövelvoitetta pienennetään 20 000 eurolla (50 000 eurosta 30 000 euroon) ja se katetaan palveluryhmän sisältä.


Varapuheenjohtaja Matti Helimo kannatti Loukaskorven esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Noora Tapio esitti valtuustoaloitteeseen "Valtuustoaloite koiraystävällisen uimarannan perustamiseksi Tampereelle" annetun lausunnon palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi kannatti Tapion esitystä. Lausunnon palautusesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Sivistys- ja kulttuurilautakunta ilmaisee erityisen huolensa siihen, että lautakunnan talousarvioesityksessä ei ole pystytty vastaamaan perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun ja kantaa huolta siitä, että mikäli varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvaa, niin talousarvioon sisältyy isoja riskejä, ettei päivähoitopaikkaa pystytä aina tarjoamaan lakisääteisen neljän kuukauden rajoissa.

Lautakunta katsoo, että lautakunnan talousarviokehys on riittämätön ja toivoo, että jatkovalmistelussa lisätään lautakunnan talousarvioon 2,8 miljoonaa perusopetuksen ryhmäkokojen pitämiseksi nykyisellä tasollaan.

Lautakunta toivoo myös, että jatkovalmistelussa talousarvioon sisältyviä lapsiin ja nuoriin kohdistuneita lisäsäästöjä perutaan ja palveluiden heikennyksiin osoitetaan lautakunnan kehyksen ulkopuolelta riittävä rahoitus. Toivomme, että lisätään perusopetuksen pohjiin ryhmäkokojen kasvua vastaavan summan 2,8 miljoonan lisäksi 140 000 euroa, jotta 1.-2. luokilla ei jouduta siirtymään valtakunnallisiin minimitunteihin ja 600 000 euroa turvaamaan lasten kesäkerhotoiminta. Näiden lisäksi lautakunta toivoo liikuntapalveluihin lisättäväksi 200 000 euroa, joilla vähennetään liikuntapaikkojen hinnankorotuspaineita."

Sofia Julin kannatti Loukaskorven esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ponsiesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: puheenjohtaja Loukaskorven ponsiesityksen hyväksyminen Jaa, esityksen hylkääminen Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: puheenjohtaja Johanna Loukaskorven toivomusponsiesitys hyväksyttiin äänin 8-6.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 57%

  Noora Tapio, Joni Lehtimäki, Antti Hiitti, Johanna Loukaskorpi, Sofia Julin, Jussi Kytömäki, Hanna Salo, Matti Helimo

 • Ei 6 kpl 43%

  Roope Olli, Terhi Kiemunki, Aku Sajakorpi, Leena Rauhala, Anne-Mari Jussila, Matti Joki

 • Jaa 8 kpl 57%

  Matti Helimo, Antti Hiitti, Sofia Julin, Jussi Kytömäki, Johanna Loukaskorpi, Joni Lehtimäki, Noora Tapio, Hanna Salo

 • Ei 6 kpl 43%

  Roope Olli, Anne-Mari Jussila, Terhi Kiemunki, Leena Rauhala, Aku Sajakorpi, Matti Joki

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Toimi Jaatinen, Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Mika Vuori, Heidi Ilvonen, taloussuunnittelu@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)