Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.9.2020

§ 114 Tampereen kaupungin peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2021-2022 ja 2022-2023  

TRE:5151/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen, puh. 040 588 1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi ja kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Perusopetuslain mukaan (23 §) lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 koulupäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden päättymisajankohdasta säädetään asetuksella. 

Lukuvuonna 2021–2022 itsenäisyyspäivä ja loppiainen osuvat arkipäiville, joten lukuvuoden työpäivien määrä on 188. Vapunpäivä on keväällä 2022 sunnuntai. Vastaavasti lukuvuonna 2022–2023 kaikki kolme pyhäpäivää osuvat arkipäivälle, joten lukuvuoden työpäivien määrä on 187. Perusopetusasetuksen mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Jos perusopetuslain 23 §:n 3 momentin perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana. Asetuksen mukaisesti koulutyö päättyy lukuvuonna 2021–2022 lauantaina 4.6.2022 ja lukuvuonna 2022–2023 lauantaina 3.6.2023. 

Tampereen kaupunkiseudulla kokeillaan lukuvuonna 2020-2021 tavallista pidempää pääsiäislomaa, koska kevätlukukaudesta tulisi tuolloin tavallista pidempi. Kokeilusta on tarkoitus kerätä palautetta huoltajilta ja henkilöstöltä. Suomessa on perinteisesti ollut muusta Euroopasta poikkeava, lyhyt kevät- tai pääsiäisloma. Tampereen seudulla on haluttu edistää koulujen siirtymistä muun Euroopan mukaisiin työ- ja loma-aikoihin. Lukuvuosien 2021-2022 ja 2022-2023 ehdotuksiin sisältyy molempiin ehdotus kiirastorstaista vapaapäivänä. 

Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointipalvelujen työryhmä on päättänyt 20.5.2020 omalta osaltaan esittää kaupunkiseudun kuntien hyväkyttäväksi seuraavia yhteisiä koulujen työ- ja loma-aikoja lukuvuosille 2021-2022 ja 2022-2023:

Lukuvuosi 2021–2022: 
Syyskauden alku tiistaina 10.8.2021 
Syysloma 18. -24.10.2021 
Syyslukukausi päättyy keskiviikkona 22.12.2021 
Joululoma 23.12.2021 -9.1.2022 

Kevätlukukauden alku maanantaina 10.1.2022 
Talviloma 28.2. -6.3.2022 
Pääsiäisloma 14.4. - 18.4.2022 (kiirastorstai vapaa) 
Helatorstai 26.5.2022 
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 4.6.2022 

Lukuvuosi 2022–2023: 
Syyskauden alku keskiviikkona 10.8.2022 
Syysloma 17. -23.10.2022 
Syyslukukausi päättyy torstaina 22.12.2022 
Joululoma 23.12.2022 -8.1.2023 

Kevätlukukauden alku maanantaina 9.1.2023 
Talviloma 27.2. -5.3.2023 
Pääsiäisloma 6.4. - 10.4.2023 (kiirastorstai vapaa) 
Helatorstai 18.5.2023 
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 3.6.2023.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Lukuvuosien 2021 - 2022 ja 2022 - 2023 työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:

Lukuvuosi 2021–2022: 
Syyskauden alku tiistaina 10.8.2021 
Syysloma 18. -24.10.2021 
Syyslukukausi päättyy keskiviikkona 22.12.2021 
Joululoma 23.12.2021 -9.1.2022 

Kevätlukukauden alku maanantaina 10.1.2022 
Talviloma 28.2. -6.3.2022 
Pääsiäisloma 14.4. - 18.4.2022 (kiirastorstai vapaa) 
Helatorstai 26.5.2022 
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 4.6.2022 

Lukuvuosi 2022–2023: 
Syyskauden alku keskiviikkona 10.8.2022 
Syysloma 17. -23.10.2022 
Syyslukukausi päättyy torstaina 22.12.2022 
Joululoma 23.12.2022 -8.1.2023 

Kevätlukukauden alku maanantaina 9.1.2023 
Talviloma 27.2. -5.3.2023 
Pääsiäisloma 6.4. - 10.4.2023 (kiirastorstai vapaa) 
Helatorstai 18.5.2023 
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 3.6.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Jorma Suonio, Tuire Sannisto, Tarja Alatalo, Satu Kankkonen, Tuija Viitasaari, Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Elli Rasimus, Katri Mantere, Ulla Siltanen, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Pia Mikkola, Anja Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.