Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 34 Esiopetusta täydentävän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat ja perimättä jättäminen 

TRE:668/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Rasimus Elli, Varhaiskasvatusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen täydentävän toiminnan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen määrittely pohjaa lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Tulorajoja on muutettu lailla 1052/2020 ja muutokset astuvat voimaan 1.8.2021.

 1.8.2021 voimaan astuvat tulorajat ovat:

Perhekoko Tuloraja euroa/kk - maksu 0 euroa Maksu alkaen 27 euroa, tulot vähintään Maksu 288 euroa, jos tulot enemmän kuin
  1.8.2021 1.8.2021 1.8.2021
2 2 798 3 050 5 485
3 3 610 3 862 6 297
4 4 099 4 351 6 786
5 4 588 4 840 7 275
6 5 075 5 327 7 762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (17.12.2020/1052) 

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja pienin perittävä maksu

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen täydentävän kerhotoiminnan maksut

Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden todellinen alaraja on 27 € asiakasmaksun tuottava tulo, koska alle 27 euron asiakasmaksuja ei peritä. Yhdenvertaisuuden vuoksi, tuota rajaa käytetään koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen täydentävän toiminnan maksuttomuuden rajana.

Perhekoko Maksuttomuuden raja
   
2 3050
3 3862
4 4351
5 4840
6 5327

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (17.12.2020/105

Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökulmat huomioon ottaen siihen on syytä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Varhaiskasvatuksen, esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen osalta otetaan käyttöön lailla 1052/2020 17.12.2020 tehdyt muutokset. 

1.8.2021 voimaan astuvat tulorajat ovat:

Perhekoko Tuloraja euroa/kk - maksu 0 euroa Maksu alkaen 27 euroa, tulot vähintään Maksu 288 euroa, jos tulot enemmän kuin
  1.8.2021 1.8.2021 1.8.2021
2 2 798 3 050 5 485
3 3 610 3 862 6 297
4 4 099 4 351 6 786
5 4 588 4 840 7 275
6 5 075 5 327

7 762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (17.12.2020/1052) 

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja pienin perittävä maksu

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen täydentävän kerhotoiminnan maksut

Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden todellinen alaraja on 27 € asiakasmaksun tuottava tulo, koska alle 27 euron asiakasmaksuja ei peritä. Yhdenvertaisuuden vuoksi, tuota rajaa käytetään koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen täydentävän toiminnan maksuttomuuden rajana.

Perhekoko Maksuttomuuden raja
   
2 3050
3 3862
4 4351
5 4840
6 5327

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (17.12.2020/105

Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökulmat huomioon ottaen siihen on syytä.

Maksuja koskevat päätökset pysyvät muilta osin ennallaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala Pia Mikkola, Katri Mantere, varhaiskasvatus asiakaspalvelu, Hiekkataipale Henrik

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.