Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 28 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa ja työväenopiston opetuksen poikkeusjärjestelyjä koskeva sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:967/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, rehtori Maija-Liisa Gröhn, puh. 050 384 8251, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Pirkanmaan alueellinen Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suositteli marraskuun 2020 lopussa, että työväen- ja kansalaisopistojen sekä taiteen perusopetuksen kausi päätetään tai siirrytään etäopetukseen 2.-21.12.2020. Vuoden vaihteessa suosituksia jatkettiin muilta osin ennallaan, lukuun ottamatta alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa. Tällä hetkellä Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositus työväenopistoa koskien on seuraava:

  • Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi aloitetaan etäopetuksena paitsi alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta, joka voidaan aloittaa lähiopetuksena korkeintaan 10 hengen ryhmissä (maskisuositus yli 12-vuotiaille)

Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt (30.11.2020 § 511), että Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset voidaan laittaa täytäntöön Tampereen kaupungin osalta. Tällä perusteella käytännössä loppuvuoden opetus hoidettiin pääosin etäopetuksena, niiltä osin kuin se oli mahdollista ja osa keskeytyneestä opetuksesta oli tuolloin tarkoitus siirtää kevätkaudelle. Myös kaikki loppuvuoden tapahtumat, luennot yms. peruttiin tai muutettiin etätapahtumiksi. 

Tällä hetkellä lasten ja nuorten taiteen perusopetus sekä joitain opiston lasten opetusryhmiä toimii lähiopetuksessa korkeintaan 10 hengen ryhmissä suositelluin turvajärjestelyin. Muusta työväenopiston kevätlukukaudelle 2021 suunnitellusta opetuksesta noin kolmannes voidaan toteuttaa etäopetuksena. Parhaiten etäopetukseen siirrettäväksi soveltuu ns. teoriaopetus, esimerkiksi kielten opetuksesta yli puolet tapahtuu etäopetusjärjestelyin. Sen sijaan mm. kädentaidot eivät sovellu etäopetukseen lainkaan, sillä opiskelijoilla ei ole kotona tarkoitukseen sopivia koneita, välineitä ja tiloja. 

Valtioneuvoston lokakuussa 2020 tekemän periaatepäätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Valtioneuvosto korostaa sitä, että epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti. Periaatepäätöksen opetusjärjestelyihin liittyvän suosituksen mukaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa etäopetukseen siirryttäisiin vasta siinä vaiheessa, kun se on terveysviranomaisen tekemän alueellisen epidemiologisen arvion perusteella aivan välttämätöntä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on epidemian osalta kiihtymisvaiheessa, mutta se on STM:n linjauksia noudattaen ottanut joulukuun alussa käyttöön laajalti leviämisvaiheen toimet, koska uhkana on ollut ajautuminen leviämisvaiheeseen. Tästä syystä myöskään aikuisten harrastustoimintaa koskevia suosituksia ei ole toistaiseksi helpotettu. Aluehallintoviraston (Avi) päätöksen nojalla kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 8.2.2021 saakka. Tämä Avin päätös ei tosin koske oppilaitoksia, mutta sairaanhoitopiirin epidemiologi ei juuri tällä hetkellä suosittele kansalais- ja työväenopistoille lähiopetusta edes pienryhmissä. 

Tartuntatautiviranomainen ei kuitenkaan päätä, miten oppilaitoksen opetus poikkeusolojen rajoittamispäätösten perusteella järjestetään, vaan siitä toimivalta kuuluu opetuksen järjestäjälle.

Tampereen seudun työväenopistossa kevätlukukauden alusta lukien lähiopetuksena käynnistyi ainoastaan lasten ja alle 20-v. nuorten lähiopetus. Muutoin opetusta järjestetään etäopetuksena niiltä osin, kun se on mahdollista. Edellä kuvattujen linjausten mukaisesti kaikki aikuisten lähiopetus, myös aikuisten taiteen perusopetus, on ollut keskeytyksessä joulukuun alusta lähtien ja kurssien aloitusta on siirretty myöhemmäksi. Mikäli lähiopetusta edellyttäviä kursseja ei päästä aloittamaan helmikuun alkupuolella, joudutaan merkittävä määrä kursseja kokonaan peruuttamaan ja toteuttamaan mahdollisesti lyhytkursseina myöhemmin keväällä. Aikuisten taiteen perusopetuksessa myös opintojen eteneminen on turvattava.

Lähiopetustoiminnan keskeyttämisestä johtuen valtionosuussuoritteisiin laskettavat opetustunnit eivät tule toteutumaan suunnitellusti, vaan merkittävä osa tunneista on vaarassa peruuntua. Näin menetetään myös merkittäviltä osin opiston kurssimaksutuotot. Tilanne on vaikea myös työväenopiston n. 300 tuntiopettajalle palkkatulojen menetyksen vuoksi. Lisäksi opiskelijoiden lähiopetuksesta saamat hyödyt toimintaan osallistumisesta menetetään niin osaamisen kehityksessä kuin sosiaalisten ja hyvinvointivaikutusten osalta.

Etäopetuksesta huolimatta paine lähiopetuksen uudelleen käynnistämiseen on erittäin kova ja opistolla onkin valmius siihen tarvittaessa myös pienryhmäopetuksena, kulttuurin palveluryhmän toimintojen tapaan enintään kymmenen hengen kokoontumisina, heti kun se on mahdollista. Viimeisimmän, 1.3.2021 saakka ulottuvan pandemiaohjausryhmän rajoitussuositusten jälkeen on ilmennyt erityisiä tarpeita avata lähiopetusta ainakin tietyille yksilö- ja pienryhmäopetuksille.

Mikäli työväenopiston opetuksen osalta syntyy tarve siirtyä poikkeusjärjestelyihin, niin on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa joustavasti ja viipymättä. Sivistyspalvelujen johtajalle delegoidaan toimivalta päättää tarvittaessa työväenopiston opetuksen poikkeusjärjestelyistä epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositusten perusteella työväenopiston poikkeavat opetusjärjestelyt järjestetään 2.12.2020 alkaen perusteluissa kuvatulla tavalla.

Sivistyspalvelujen johtajalle delegoidaan toimivalta päättää työväenopiston opetuksen poikkeusjärjestelyistä epidemiatilanteen niin vaatiessa toistaiseksi 19.2.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkko Lindberg, Maija-Liisa Gröhn, Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.