Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Monitoimitilan vuokraaminen Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä liikunta- ja nuorisopalveluiden käyttöön 

TRE:1061/02.07.03/2021

Valmistelija

  • Alavenetmäki Teemu, Kiinteistöpäällikkö
  • Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki, puh. 041 730 1631, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka ja Tampereen Tilapalvelut Oy (y-tunnus 2863261-6) ovat vuoden 2020 aikana toteuttaneet osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti suunnitteluhankkeen vastaamaan Hiedanrantaan syntyneen vapaa-aikatoiminnan tarpeeseen Kuivaamon väliaikaisen tapahtumatilan toiminnan päättyessä. Kuivaamo-rakennuksen osa, jossa väliaikainen tapahtumatila sijaitsee, puretaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n (y-tunnus 3002666-6) alustavan suunnitelman mukaan syksyn 2021 ja kevään 2022 välisenä aikana. Tilan väliaikainen rakennuslupa kokoontumistilaksi päättyy 27.7.2021.

Tampereen kaupungin, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä 24.6.2020 tilaamassa suunnitteluhankkeessa on suunniteltu tilamuutos väliaikaisen monitoimitilan sijoittamiseksi Hiedanrannan Muovitehtaaseen. Hiedanrannan Muovitehdas on osa Hiedanrannan apporttiomaisuutta ja on siirtynyt 1.1.2021 alkaen Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistukseen. Samalla hetkellä Hiedanrannan Kehitys Oy:lle siirtyi myös Muovitehtaan väliaikaisen monitoimitila- hankkeen toteutusvastuu. Hiedanrannan Kehitys Oy jatkaa hankkeen toteuttamisvaihetta Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan valmista on 9/2021. 

Muovitehtaan väliaikaisen monitoimitilan käyttäjänä olisi Tampereen kaupunki, liikunta- ja nuorisopalvelut ja siellä toteutettaisiin Hiedanrantaan jo syntynyttä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa kuuden vuoden ajan. Tiloissa olisi tarkoitus järjestää myös lukion skeittilinjan valmennusta. Tampereen kaupunki ja Hiedanranan Kehitys Oy jatkavat monitoimitilatarpeen selvittämistä ja mahdollisuuksia Hiedanrannan alueella vuokra-aikana. Tavoitteena on, että Muovitehtaan väliaikaiselle monitoimitilalle löydetään jatkopaikka Hiedanrannan alueelta.

Vuokra-aika olisi kuusi vuotta tilojen valmistumisesta. Vuokra-aika alkaisi alustavasti 1.9.2021 ja päättyisi 30.8.2027

Muovitehtaasta vuokrattavan tilan koko on 1662m2. Vuokran suuruus on 30 227,62€/kk (18,19€/m2/kk). Vuoden 2021 vuokra-, hoito- ja ylläpitokustannukset olisivat alustavasti yhteensä 120 910,48€/v. Vuodesta 2022 eteenpäin vuokra-, hoito ja ylläpitokustannukset olisivat 362 731,44€/v. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, joka sopimuksen tekohetkellä on 24%. Lopullinen vuokranmäärä määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan. Hoito- ja ylläpitokustannukset peritään arvion perusteella ja tarkistetaan yhdellä tasauslaskulla kalenterivuosittein päättyneen kalenterivuoden toteutuneen hoito- ja ylläpitokuistannuksen mukaiseksi. Tarkemmat ehdot määritellään Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikan-palveluryhmän ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n välillä käytävissä vuokrasopimusneuvotteluissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Monitoimitilan vuokraaminen Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä liikunta- ja nuorisopalveluiden käyttöön hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Teemu Alavenetmäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.