Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 35 Perusopetuksen kaksikielisen opetuksen tuntijako 

TRE:958/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh 050 432 3529, erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 050 806 3513, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on hyväksynyt 29.10.2015 perusopetuksen kuntakohtaisen tuntijaon. Päätökseen sisältyi myös opetussuunnitelmallisten painotusten sekä vieraskielisen opetuksen (nyk. kaksikielinen opetus) tuntijaot. Tampereella kaksikielistä opetusta tarjotaan perusopetuksessa vuosiluokille 1-9 englannin, saksan ja ranskan kielillä.

Vuoden 2015 päätöksessä saksan- ja englanninkielisiin opetuksiin määriteltiin A1-kielen tuntimääräksi 27 vuosiviikkotuntia sekä se, että opetuksesta pitää vähintään 25% olla kohdekielellä annettua. Ranskakieliseen opetukseen asetettiin A1-kieltä 32 vuosiviikkotuntia ja määriteltiin ranskankielisen opetuksen osuus 50% koko opetuksesta.

Ranskan valtion kanssa solmittu yhteistyösopimus on mahdollistanut opettajien palkkaamisen ja sitä kautta tukenut opetuksen järjestämistä. Lisäksi ranskankieliseen opetukseen liittyy velvollisuus osallistua kielitaitoa mittaavaan DELF-kielikokeeseen.

Kielen opetukseen liittyvien uudistusten sekä opetussuunnitelman kehitystyön myötä on  tarve tarkastella kaksikielisien opetuksen tuntijakoja oppilaiden yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vuoksi.

Tällä hetkellä kaikilla oppilailla on perusopetuksen aikana vähintään 18 vuosiviikkotuntia A1-kieltä. Kaksikielisessä opetuksessa kohdekielen (A1-kieli) osuus on muita suurempi. Opetukseen käytettäviä tunteja on osin otettu lautakunnan edellä mainitulla päätöksellä äidinkieli ja kirjallisuus -tunneista sekä lisätty oppilaan perustunteja. Ranskankielisen opetuksen oppilaiden lisäys on 6 vuosiviikkotuntia ja saksan- ja englanninkielisien osalta 2 vuosiviikkotuntia.

Kielitaidon merkitys on tärkeä. Kaksikielinen opetus mahdollistaa opetettavien kielten syvemmän osaamisen, ja se on tärkeä osa kaupungin koulutuksellista vetovoimaa. Kaupungin järjestämän kaksikielisen opetuksen tulee olla yhdenvertainen kaikille opetuksessa oleville oppilaille kielestä huolimatta.

Tampereen kaupunki on viime vuosina laajentanut perusopetuksen kielitarjontaa kaikilla koulupoluilla. Näin ollen myös harvinaisempien kielten opiskelu omassa lähikoulussa on mahdollista entistä useammalle jo 1. luokasta lähtien. Kaksikielinen opetus täydentää hyvin kaupungin muuta kielitarjontaa.

Ranskan valtion tuki ei enää ole yhtä kattava kuin aikaisemmin. Tarkoituksena on ollut, että ranskankielisen opetuksen järjestäminen siirtyy vähitellen paikallisen opetuksen järjestäjän vastuulle.

Kaksikielisen opetuksen tuntijako 1.8.2021 alkaen

Vaihtoehto A

Kaikissa kielissä noudatetaan samaa tuntijakoa, jossa A1-kielen tuntimäärä olisi kaikilla 27 vuosiviikkotuntia. Kohdekielellä annetun opetuksen määrä on vähintään 25% koko opetuksesta.

Vaihtoehto B

Kaikilla kaksikieliseen opetukseen osallistuvilla oppilailla olisi A1-kielen tuntimäärä 32 vvt ja opetuksesta vähintään 25% toteutettaisiin kohdekielellä. Tämä nostaisi kaksikielisen opetuksen kustannuksia nykyisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Huomioiden kaikkien kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä talouden näkökulmat, perusopetuksen kaksikielisen opetuksen tuntijaoksi hyväksytään vaihtoehto A.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Tanja Jurvanen 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.