Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 27 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2020 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:455/00.05.01/2021

Valmistelija

  • Lehtinen Päivi, Taloushallintopäällikkö
  • Hartman Jaana, Talouspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Jaana Hartman, puh. 040 806 2122, taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen, puh. 040 801 6019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta varmistaa organisaation tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä pohjautuu sisäisen tarkastuksen mallin mukaiseen palveluryhmän itsearviointiin. Arviointi ja selonteko käsitellään lautakunnan kokouksessa. Selonteko on myös osana kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2020 tilinpäätöstä.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintaympäristöanalyysi on laadittu syksyllä 2020 osana palvelu- ja vuosisuunnittelua. Palveluryhmät ovat päivittäneet riskiprofiilit vuoden 2020 aikana. Riskiprofiilien yhteenveto on sisältynyt vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyi 17.12.2020. Palveluryhmissä on tunnistettu merkittävimmät toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan.

Kokonaisarviona palveluryhmien johto lausuu, että kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat:

Kasvatus- ja opetuspalvelut
• Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta: resurssien riittävyyden ja ripeiden toimenpiteiden varmistaminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
• Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta: omaisuuteen kohdistuvat riskit, tilojen kunnossapidon ongelmat, asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus, suurten yleisötapahtumien lisääntynyt väkivallan ja terrorismin uhka, erikoisammatillisen osaamisen kapeus ja jatkuvuuden turvaaminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Liitteenä olevat selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Pirkko Lindberg, Pekka P Paavola, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)