Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 36 Taiteen perusopetuksen toimintakertomus Tampereella 2019-2020 

TRE:1096/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (813/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Edelleen laissa (7 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Vuodesta 2005 alkaen Tampereen kaupungilla on toiminut pormestarin nimeämä työryhmä, joka on valmistellut taiteen perusopetukseen liittyviä asioita lautakunnalle. Lukuvuodesta 2008–2009 alkaen oppilaitosten toimintaa on seurattu vuosittain toteutetulla toimintakertomus-kyselyllä. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien on kyselyn yhteydessä toteutettu taiteen perusopetukseen kehitetyn Virvatuli-itsearviointimallin mukaista laadullista arviointia, jonka tarkoitus on paitsi kerätä tietoa, myös aktivoida oppilaitoksia arvioimaan omaa toimintaansa eri näkökulmista. Lukuvuonna 2019–2020 oppilaitoksilta kysyttiin koronapandemian vaikutuksista. Pandemian vaikutuksia taiteen perusopetukseen selvitettiin myös syksyllä 2020 keräämällä tiedot lukuvuoden 2020-2021 oppilasmääristä. Kooste näiden kyselyjen keskeisimmistä tiedoista on esityksen liitteenä.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksia oli lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 32. Luvussa ovat mukana sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että kaupungin luvalla toimivat yksiköt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2019–2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Heidi Saramäki, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Anu Silvennoinen, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo, Päivi Varjosalo, Reija Iso-Mustajärvi, Maria Suikkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.