Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 32 Tampereen kaupungin esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 

TRE:624/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Rasimus Elli, Varhaiskasvatusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 17.9.2020 koulujen työ- ja loma-aikojen järjestämisestä lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023.

Lukuvuosien 2021–2022 ja 2022–2023 työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:

Lukuvuosi 2021–2022: 

Syyskauden alku tiistaina 10.8.2021 

Syysloma 18.–24.10.2021 

Syyslukukausi päättyy keskiviikkona 22.12.2021 

Joululoma 23.12.2021–9.1.2022 

Kevätlukukauden alku maanantaina 10.1.2022.

Talviloma 28.2.–6.3.2022 

Pääsiäisloma 14.4.–18.4.2022 (kiirastorstai vapaa) 

Kevätlukukauden päätöspäivä perjantai 3.6.2022.

Lukuvuonna 2021–2022 esiopetusta tarjotaan 187 päivänä yhteensä 748 tuntia.

Lukuvuosi 2022–2023: 

Syyskauden alku keskiviikkona 10.8.2022 

Syysloma 17.–23.10.2022 

Syyslukukausi päättyy torstaina 22.12.2022 

Joululoma 23.12.2022–8.1.2023 

Kevätlukukauden alku maanantaina 9.1.2023.

Talviloma 27.2.–5.3.2023 

Pääsiäisloma 6.4.–10.4.2023 (kiirastorstai vapaa) 

Kevätlukukauden päätöspäivä perjantaina 2.6.2023.

Lukuvuonna 2022-2023 esiopetusta tarjotaan 184 päivänä yhteensä 736 tuntia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 järjestetään seuraavasti:

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2021–2022:

syyskausi 10.8.2021–22.12.2021 

syysloma 18.–24.10.2021

joululoma 23.12.2021–9.1.2022

kevätkausi 10.1.2022–3.6.2022

talviloma 28.2.–6.3.2022

pääsiäinen 14.4.–18.4.2022 (kiirastorstai vapaa).

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2022–2023:

syyskausi 10.8.–22.12.2022

syysloma 17.–23.10.2022

joululoma 23.12.2022–8.1.2023

kevätkausi 9.1.–2.6.2023

talviloma 27.2.–5.3.2023

pääsiäinen 6.–10.4.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Kirsi Lahtinen, Pia Mikkola, Katri Mantere, Kistiina Järvelä, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Varhaiskasvatus asiakaspalvelu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.