Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 33 Varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomat jaksot vuonna 2021 

TRE:667/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Rasimus Elli, Varhaiskasvatusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

 Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on ollut kesästä 2007 käytössä mahdollisuus ylimääräiseen maksuttomaan ajanjaksoon. Maksuttomia vaihtoehtoja on kehitetty vuosittain asiakkailta saadun palautteen perusteella. Maksuttomia ajanjaksoja on vuosittain käyttänyt noin 2000-2700 lasta.

Perheet voivat valita yhtäjaksoisen kahdeksan (8) täyden kalenteriviikon mittaisen poissaolojakson 31.5.–29.8.2021 välisenä aikana. Vastineeksi poissaolosta asiakkailta ei peritä asiakasmaksua kesä- ja heinäkuulta 2021. Mahdolliset elokuuhun jatkuvat poissaolojaksot hyvitetään siis kesäkuun maksussa ja elokuulta asiakasmaksu peritään myös poissaoloajalta. Toisin sanoen, mahdollinen elokuun osuus poissaolojaksosta käsitellään elokuuta koskevassa laskutuksessa poissaolona, joka johtuu muusta syystä kuin sairaudesta (lakivarhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 9 §). Jos lapsen hoitosuhde päättyy elokuussa välittömästi poissaolojakson jakson jälkeen, peritään elokuuhun sijoittuvalta poissaolojakson osalta puolet tuon ajan normaalista asiakasmaksusta. Jos lapsen hoitosuhde jatkuu poissaolojakson päätymisen jälkeen, poissaolojakson osalta peritään elokuulta normaali asiakasmaksu.

Ehtoina maksuttomien jaksojen käyttämiselle ovat, että lapsi on ollut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana täyden toimintavuoden 2020–2021 (hoitosuhde alkanut viimeistään 31.8.2020), lomake ”Kesäajan maksuttomat ajanjaksot 2021” on palautettu lapsen hoitopaikkaan tai perhe on ilmoittanut maksuttoman ajanjakson kaupungin sähköisessä verkkoasioinnissa viimeistään 29.4.2021, lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista ilmoitetun ajan ja lapsen hoitosuhde jatkuu valitun poissaolojakson loppuun asti. Viimeinen ehto tarkoittaa käytännössä, että sellaiset lapset, jotka siirtyvät esiopetukseen ja sitä täydentävään kerhotoimintaan, voivat valita vain sellaisen poissaolojakson, joka päättyy ennen kouluvuoden 2021–2022 alkamista 10.8.2021.

Koska toimintavuonna 2020–2021 esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan valinneet eivät ole osallistuneet toimintavuoden aikana kunnalliseen varhaiskasvatukseen, ei heillä ole oikeutta varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomiin jaksoihin kesällä 2021. Kouluun siirtyvien on tarkoituksenmukaisinta maksuttomien jaksojen käyttämisen sijaan irtisanoutua varhaiskasvatuksesta hoidon tarpeen päättyessä. Tämä koskee myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa toimintavuonna 2020–2021 olleita lapsia, joten heillekään ei näin ollen ole tarpeen tarjota maksuttomia jaksoja.

Poissaolojaksolle ilmoittautuessaan asiakas vastaa siitä, että kaikki maksuttomiin jaksoihin liittyvät ehdot täyttyvät. Ehtojen vastainen ilmoittautuminen ei synnytä oikeutta maksuttomaan jaksoon, vaikka ilmoittautuminen teknisesti onnistuisi. Erityisesti on syytä huomata, että määräajan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei hyväksytä. Perheet, jotka valitsevat maksuttomat ajanjaksot ja joilla on sopimuspäivät (10 tai 15 pv/kk), voivat käyttää kesä- ja elokuussa varhaiskasvatusta liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Vuonna 2018 heinäkuun maksuton jakso laajennettiin koskemaan myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Maksuton jakso edellyttää hoidon tarvetta kesäkuussa, joko kesäkerho- tai varhaiskasvatuspalveluina. Maksuton jakso edellyttää esiopetusikäisen osallistumista joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen ennen 1.9.2020.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa supistetaan vaiheittain kesä-elokuun aikana. Päivystäviä päiväkoteja on jokaisella palvelualueella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kesän maksuttomien ajanjaksojen ehdot ovat:

Lapsi on ollut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana vähintään täyden toimintavuoden eli jokaisena kuukautena viimeistään 31.8.2020 alkaen.

Perhe on tehnyt maksuttomasta ajanjaksosta kirjallisen ilmoituksen lapsen hoitopaikkaan tai ilmoittanut ajanjakson sähköisesti varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta viimeistään 29.4.2021. Lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista yhtäjaksoisesti kahdeksan (8) täyttä kalenteriviikkoa ajalla 31.5–29.8.2021.

Lapsen hoitosuhde maksulliseen varhaiskasvatukseen kestää koko poissaolojakson ajan.

Sopimuspäiviä voi käyttää liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päivähoitopaikkatakuun valinneilla perheillä on mahdollisuus valita kesän maksuton ajanjakso, mikäli edellä esitetyt ehdot täyttyvät ja hoitopaikkatakuuta edeltävä hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2020.

Edellä mainittujen ehtojen mukaista poissaoloa vastaan asiakas saa kesä- ja heinäkuun 2021 maksuttomina riippumatta poissaolojakson sijoittumisesta kalenterikuukausille ja elokuun osalta poissaoloa käsitellään laskutuksessa normaalina muun syyn kuin sairauden vuoksi poissaolona.

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät koske syksyllä 2021 ensimmäiselle luokalle siirtyviä.

Vuonna 2021 heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia.

Esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan osallistuneelle heinäkuun päivähoito on maksutonta, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Esiopetusikäinen on osallistunut joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa- aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2020
  • Esiopetusikäisellä lapsella on ollut hoidon tarve ja hän on osallistunut joko kesäkerhotoimintaan tai varhaiskasvatuspalveluun kesäkuussa 2021.
  • Lapsella on hoidontarve heinäkuussa 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala Pia Mikkola, Katri Mantere, varhaiskasvatus asiakaspalvelu, Hiekkataipale Henrik

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.