Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 31 Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontasuunnitelma 2021 

TRE:666/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Salomaa-Niemi Sari, Erikoissuunnittelija
  • Huovila Reija, Valvontakoordinaattori
  • Kalliohaka Elina, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontaa tarkennetaan vuosittain laadittavalla valvonnan vuosisuunnitelmalla. Vuosisuunnitelmassa määritellään valvonnan tarkoitus ja tavoitteet, toteuttaminen ja kehittäminen. 

Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palvelun tuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852/1998). 

Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla toiminnan järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. 

Painopisteiden asettaminen vuodelle 2021 pohjautuu vuoden 2020 valvontakertomuksen havaintoihin, kuntakohtaisiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen valvonnan painopisteinä vuonna 2021 on varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta, lasten osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi painopisteinä ovat oppimisympäristöt ja niiden turvallisuus varhaiskasvatuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kaikkiin päiväkoteihin tehdään vähintään yksi ennalta ilmoittamaton käynti vuodessa. Ennalta ilmoittamattomilla valvontakäynneillä keskitytään henkilöstömitoituksen ja lapsiryhmän enimmäiskoon valvontaan. Käynneistä laaditaan valvonta-asiakirja.  

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelma vuodeksi 2021 on liitteenä. Valvonnan kokonaisuudesta raportoidaan lautakunnalle tarvittaessa ja valvontakertomus vuodelta 2021 esitellään lautakunnassa tammi-helmikuussa 2022. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontasuunnitelma 2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Valvontakoordinaattori Reija Huovila ja erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi olivat oli asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Sari Salomaa-Niemi, Reija Huovila, Elina Kalliohaka, Mika Vuori, Lauri Savisaari, Katri Mantere, Elli Rasimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.