Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 48 Ammattitaiteilijoiden stipendit vuonna 2020 

TRE:3/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 ammattitaiteilijoiden stipendit julkistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä saapui 91 hakemusta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2019 osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa, että vuoden 2020 ammattitaiteilijoiden stipendit kohdennetaan lastenkulttuurin ja visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) alalla toimiville taiteilijoille. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa ammattitaiteilijoiden stipendeihin varattiin 25 000 euroa vuodelle 2020.

Vuonna 2020, jolloin stipendit kohdennettiin kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (näyttämötaide, säveltaide, tanssitaide ja sirkustaide) alalla toimiville taiteilijoille hakemuksia saapui 68.

Saapuneet hakemukset jakautuivat taiteenaloittain seuraavasti:

Lastenkulttuuri 8
Valo-/elokuvataide 11
Kuvataide 66
Rakennustaide/taideteollisuus 3
Muut ja taiteidenväliset 3
Yhteensä 91

Ammattitaiteilijan stipendi voidaan myöntää paikallisella/alueellisella tasolla ansioituneelle taiteilijalle, joka on kirjoilla Tampereella. Stipendi on muodoltaan kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta ansiotyöstä vapaana. Ammattitaiteilijan stipendiä ei esitetä hakijalle, joka on saanut ammattitaiteilijan stipendin edeltävän kahden vuoden aikana.

Hakijat, haetut stipendisummat ja stipendiesitys on kuvattu liitteessä. Liite tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Valmistelussa on tehty yhteistyötä kulttuuri- ja taideyksikön asiantuntijoiden kanssa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuoden 2020 ammattitaiteilijoiden stipendit erillisen liitteen mukaisesti. Liite tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.

Ammattitaiteilijoiden stipendit maksetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23921. Stipendit voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että stipendin saaja sitoutuu palauttamaan saamansa apurahan, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa liitteen julkiseksi tulon osalta, sekä teki samansisältöisen muutoksen perustelutekstiin. Puheenjohtaja totesi näin korjatun päätösehdotuksen ja esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Stipendien hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Sanna Hakkarainen, Elise Pedersen, Marianna Lehtinen, Taina Myllyharju, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat