Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 51 Koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajat ja perimättä jättäminen 

TRE:1111/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuslain (628/1998) 48 f § mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Sivitys- ja kulttuurilautakunta on kokouksessaan 22.02.2018 § 27 päättänyt koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajoista ja perimättä jättämisestä. 

Elokuun alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksen asikasmaksujen määräytymiseen vaikuttavat perhekohtaiset tulorajat nousevat. Indeksitarkastuksen myötä myös maksuttomaan koululaisten ja esiopetusta täydentavän aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajat tulee käsitellä uudestaan.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi uudet tulorajat kokouksessaan 20.02.2020 § 22. Esityksessä ei oltu huomioitu, että varhaiskasvatuksessa ei peritä alle 27 euron asiakasmaksuja. Jotta maksuttomuuden alarajat olisivat yhtenäiset, tulee rajat määritellä uudestaan.

Maksuttomaan koululaisten ja esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat ovat 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko

Tuloraja 1.8.2020 euroa/kk

2

2400

3

3020

4

3395

5

3770

6

4140

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 144 euroa kustakin perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökulmat huomioon ottaen siihen on syytä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksut ja niiden perusteet pysyvät muilta osin ennallaan.

Tällä päätöksellä kumotaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.02.2020 § 22 tekemä päätös.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Päätetään koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättäminen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2020 alkaen perheille, joiden bruttotulot alittavat seuraavat tulorajat:

Perheen koko

Tuloraja 1.8.2020 euroa/kk

2

2400

3

3020

4

3395

5

3770

6

4140

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä harkinnanvaraisesti, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksut ja niiden perusteet säilyvät muilta osin ennallaan.

Tämä päätös korvaa kokonaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.02.2020 antaman päätöksen § 22. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 22 § kumotaan kokonaisuudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Katri Mantere, Arja Puolakka, Pia Mikkola, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Kirsi Lahtinen, Vesa-Matti Knagas, Ulf Schnabel

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat