Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuonna 2020  

TRE:5/12.03.00/2020

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay, puh. 040 800 4836, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusta haki 61 yhteisöä (siirtojen jälkeen 51). Vuonna 2019 hakijoita oli siirtojen jälkeen 41 kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuudessa sekä 6 museopalvelujen kokonaisuudessa.

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin tehdään leikkauksia vuosina 2018-2020. Viime vuonna määrärahavähennys (150 000€) kohdentui kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin, kun taas vuonna 2018 määrärahavähennys (100 000€) kohdennettiin muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin. Kuluvalle vuodelle alkuperäinen avustusmäärärahan säästösumma talousohjelmassa oli 200 000 euroa, jota kaupunginvaltuusto pienensi talousarviossa 50 000 eurolla. 

Vuodelle 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahojen säästösumma on 150 000 euroa. Kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin jo tehtyjen määrärahaleikkausten jälkeen muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta-avustuksiin tulee kohdentaa yhteensä n. 15 000 euron leikkaus. Vuoden 2020 kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusesitys on valmisteltu siten, että kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusten määrärahasta säästetään n. 5 000 euroa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 688 233 eurolla. Vuonna 2019 toiminta-avustuksia myönnettiin kulttuuri- ja taideyhteisöjen sekä museopalvelujen avustuskokonaisuuksista yhteensä 691 943 eurolla. Lisäksi esitetään lautakunnan kokouksessa 19.3.2020 erikseen päätettäväksi tila-avustuksen myöntämistä Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 24.10.2019). Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä sekä kulttuurin saavutettavuus. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille, valtakunnallisille aluekeskuksille, kulttuuritaloille ja -keskuksille sekä museoille.

Avustusta voidaan myöntää toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Julkisen tuen osuus menoista saa olla maksimissaan 80 %. Avustusta ei myönnetä palkintoihin, hankkeisiin, investointeihin tai valtakunnallisille liitoille. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä julkaisuihin, tallenteisiin tai taiteen perusopetukseen.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella joitakin avustushakemuksia on siirretty käsiteltäväksi muissa avustuskokonaisuuksissa tai yksiköissä.

Seuraavien yhteisöjen hakemukset (13 kpl) on siirretty kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuuteen:

 • Cheza Ngoma ry.
 • Finland Improv ry.
 • Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry
 • Lasten ja Nuorten Satumatto ry.
 • Lasten Tampere ry
 • Näsin ääni ry
 • Pispalan musiikkiyhdistys ry
 • Taideyhdistys Elo ry
 • Tampere Big Band ry.
 • Tampereen rautatieläisten soittokunta r.y.
 • Tampereen vpk:n puhallinorkesteri
 • Teatteriyhdistys Eliisa ry
 • Teiskon Mieslaulajat ry

Lisäksi TamRoma ry:n hakemus siirrettiin käsiteltäväksi nuorisotyön avustuskokonaisuuteen.

Vastaavasti kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen osoitetuista hakemuksista kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen siirrettiin Ahjolan Setlementti ry/ kansalaisopisto, Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistys ry, Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry, Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry ja Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia Kulttuuri ja taide -yksiköstä sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnosta. Arvioinnin perusteella Hiedanrannan Pajalle, Suomen UNM ry:lle ja TREenit! ry:lle ei esitetä toiminta-avustusta. TREenit ry:n koulutustoiminta siirtyy vuoden 2020 aikana osaksi Pirkanmaan tanssin keskus ry:n toimintaa, jolle jo myönnetään kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta toiminta-avustusta. Hiedanrannan Pajan ja Suomen UNM ry:n hakemukset on toimitettu Kulttuuri ja taide -yksikköön tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi. Kulttuuripalvelujen tuotantotukea voidaan myöntää yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. 

Avustusta esitetään myönnettäväksi 49 yhteisölle yhteensä 688 233,20 euroa, josta raha-avustusta on 456 500,00 euroa ja tila-avustusta 231 733,20 euroa. Vuonna 2019 myönnettiin 44 yhteisölle yhteensä 691 943 euroa, josta raha-avustusta oli 471 307 euroa ja tila-avustusta 220 636 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2020 hakeneista yhteisöistä, esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden avustukset. 

Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toimintakeskuksen tuki ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua vastaan.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917, kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917, kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset. Lautakunnan tekemät muutokset on päivitetty liitteeseen.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Eriävä mielipide

 • Terhi Kiemunki ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

 • Joni Lehtimäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän on Tampereen Taideyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Lehtimäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Viestintäpäällikkö Aila Rajamäki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Matti Helimo teki seuraavan muutosesityksen, jota kannatti Antti Hiitti: "Pispalan Kirjastoyhdistys 18.500€, Kulttuuriosuuskunta TRELMU 3000€, Tampereen Saksalainen Kulttuurikeskus 16.000€"
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän pohjaehdotus Jaa, Helimon muutosesitys Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: Helimon muutosesitys hyväksyttiin äänin 9-3.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 25%

  Terhi Kiemunki, Sirpa Pursiainen, Eija Nevala

 • Ei 9 kpl 75%

  Noora Tapio, Matti Helimo, Hanna Salo, Anne-Mari Jussila, Antti Hiitti, Roope Olli, Johanna Loukaskorpi, Islam al-Nassar, Hannu Soro

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Minnakaisa Kuivalainen, Taina Myllyharju, Jaakko Laurila, Susanna Lundström, Toimi Jaatinen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Sanna Hakkarainen, Anna Szalay

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat