Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2020  

TRE:7/12.03.00/2020

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay, puh. 040 800 4836, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuriharrastusyhdistyksen toiminta-avustusta haki 51 yhteisöä (siirtojen jälkeen 62 yhteisöä). Vuonna 2019 hakijoita oli siirtojen jälkeen 61. 

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin tehdään leikkauksia vuosina 2018-2020. Viime vuonna määrärahavähennys (150 000€) kohdentui kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin, kun taas vuonna 2018 määrärahavähennys (100 000€) kohdennettiin muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin. Kuluvalle vuodelle alkuperäinen avustusmäärärahan säästösumma talousohjelmassa oli 200 000 euroa, jota kaupunginvaltuusto pienensi talousarviossa 50 000 eurolla. 

Vuodelle 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahojen säästösumma on 150 000 euroa. Kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin jo tehtyjen määrärahaleikkausten jälkeen muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta-avustuksiin tulee kohdentaa yhteensä n. 15 000 euron leikkaus. Vuoden 2020 kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustusesitys on valmisteltu siten, että kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustusten määrärahasta säästetään 3 500 euroa.

Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 41 500 eurolla. Vuonna 2019 toiminta-avustuksia myönnettiin kulttuuriyhdistysten avustuskokonaisuudesta yhteensä 45 000 eurolla.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 24.10.2019). Kulttuuri- ja harrastusyhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla.  Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan: erityisryhmien (esim. vammaisryhmät) kulttuuriharrastustoiminta, kirjallisuus, kuorot, kuvataide, lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen, orkesterit, taiteidenväliset, tanssi ja teatteri. 

Avustusta voidaan myöntää säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastustoimintaan, josta muodostuu kuluja. Avustusta ei myönnetä ammatinharjoittamiseksi tulkittavaan toimintaan vaan laaja-alaiseen ja harrastuspohjaiseen toimintaan. Toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 aktiivista toimijaa, pois lukien kategoriat ’erityisryhmien kulttuuriharrastustoiminta’ ja ’lastenkulttuurin kehittäminen’. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin. Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille, valtakunnallisille tai piirijärjestöille eikä taiteen perusopetusta antavien koulujen tai muiden oppilaitosten kannatusyhdistyksille.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemuksen siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin.

Tällä perusteella seuraavien yhdistysten hakemukset siirretään kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuuteen:

 • Ahjolan setlementti/kansalaisopisto
 • Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistys ry
 • Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
 • Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry
 • Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry 

 

Lisäksi kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta siirrettiin Kanta-Teiskon Nuorisoseuran hakemus kaupunginosayhdistysten kokonaisuuteen ja Tampere-Tartto -Seura ry:n hakemus maahanmuuttajayhdistysten kokonaisuuteen. Samoin Kulttuuriyhdistys Perttulan navetta ry:n ja Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry:n hakemukset siirrettiin nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen kokonaisuuteen. Tampereen Karjala-seura ry:n hakemus siirrettiin ikäihmisten avustuskokonaisuuteen.

Vastaavasti seuraavien yhteisöjen hakemukset (13 kpl) siirrettiin kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen:

 • Cheza Ngoma ry.
 • Finland Improv ry.
 • Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry
 • Lasten ja Nuorten Satumatto ry.
 • Lasten Tampere ry
 • Näsin ääni ry
 • Pispalan musiikkiyhdistys ry
 • Taideyhdistys Elo ry
 • Tampere Big Band ry.
 • Tampereen rautatieläisten soittokunta r.y.
 • Tampereen vpk:n puhallinorkesteri
 • Teatteriyhdistys Eliisa ry
 • Teiskon Mieslaulajat ry

 

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 54 yhteisölle yhteensä 41 500 euroa. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesityksessä on huomioitu toiminnan laatu ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. 

Arvioinnin perusteella joidenkin avustusta hakeneiden yhteisöjen ei voida katsoa täyttävän kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskriteereitä. Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry:lle ei esitetä avustusta, koska avustusta ei kohdenneta oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä retkitoimintaan. Karjalan Kaiku ry:lle, Picantus-kuoro yhdistys ry:lle ja Tampereen Poliisilaulajat ry:lle ei esitetä avustusta, koska avustusta ei kohdenneta yhdistyksille, joiden piirissä on alle 30 toimijaa. Messukylän Kirkkokuoro ry:lle ei esitetä avustusta, koska avustusta ei myönnetä uskonnon harjoittamiseen. Media-avustajat ry:lle ei esitetä avustusta, koska yhdistyksen ei katsota järjestävän säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa. Vastedes ry:lle ei esitetä avustusta, koska toimintasuunnitelmasta ei käy ilmi, mitä yhdistys aikoo tehdä vuonna 2020, eikä yhdistyksen aiempi toiminta ole ollut kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskriteereiden mukaista. Tampereen Karjala-seura ry:lle ei esitetä avustusta, koska kaikkia uusia hakijoita ei voida nostaa tuen piiriin kulttuuriharrastusyhdistyksiin kohdistetun määrärahaleikkauksen vuoksi. 

Finland Improv ry:n hakemus on toimitettu Kulttuuri ja taide -yksikköön tuotantotukihakemuksena käsiteltäväksi. Kulttuuripalvelujen tuotantotukea voidaan myöntää yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. 

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23918, kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset. 

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Elise Pedersen, Venla Moisala, Marianna Lehtinen, Anna Szalay, Jenni Taipalus, Susanna Lundström, Sanna Hakkarainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat