Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 37 Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2020  

TRE:9/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Maris Reinson, puh. 050 372 7904, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusta haki 12 yhteisöä (siirtojen jälkeen 14). Yksi yhdistys veti haun päättymisen jälkeen hakemuksensa pois käsittelystä. Vuonna 2019 hakijoita oli siirtojen jälkeen 13.  

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin tehdään leikkauksia vuosina 2018-2020. Viime vuonna määrärahavähennys (150 000€) kohdentui kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin, kun taas vuonna 2018 määrärahavähennys (100 000€) kohdennettiin muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin. Kuluvalle vuodelle alkuperäinen avustusmäärärahan säästösumma talousohjelmassa oli 200 000 euroa, jota kaupunginvaltuusto pienensi talousarviossa 50 000 eurolla. 

Vuodelle 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahojen säästösumma on 150 000 euroa. Kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin jo tehtyjen määrärahaleikkausten jälkeen muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta-avustuksiin tulee kohdentaa yhteensä n. 15 000 euron leikkaus. Vuoden 2020 maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusesitys on valmisteltu siten, että niiden toiminta-avustusten määrärahasta säästetään 1 000 euroa.

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 13 000 eurolla. Vuonna 2019 maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 13 900 eurolla.  

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 24.10.2019). Maahanmuuttajayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille ja joiden tarkoitus on maahanmuuttajayhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta.  

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on alle 30 toimijaa tai jäsentä. Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen. Yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. 

Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere. Finland –tunnusta omassa viestinnässään. 

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella Tampere-Tartto- seura ry:n hakemus siirrettiin kulttuuriharrastusyhdistysten avustuksista ja Pirkanmaan Somaliyhdistys ry siirrettiin kaupunginosayhdistysten avustuksista maahanmuuttajayhdistysten avustuskokonaisuuteen. Tampereen islamin yhdyskunta ry veti hakemuksensa pois käsittelystä haun päättymisen jälkeen.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia Kulttuuri ja taide -yksiköstä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 13 yhteisölle yhteensä 13 000 euroa. Vuonna 2019 myönnettiin 9 yhteisölle yhteensä 13 900 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2020 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden avustukset. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23919, maahanmuuttajayhdistysten avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Maris Reinson, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Marja Pärssinen, Sanna Hakkarainen, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat