Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 41 Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustukset vuonna 2020 

TRE:13/12.05.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. 

Määräaikaan mennessä nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta haki 30 yhteisöä, siirtojen jälkeen 31 (viime vuonna 26, siirtojen jälkeen 26). Hakijayhteisöt, haettu summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2018 myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2020 nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin varattiin 213 000 euroa.

Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (Sikula 24.10.2019). Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä aikuisten järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön. Toiminnassa tulee esityksen mukaan olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta. Määrällinen rajaus ei koske erityisryhmien toimintaa, joiden kohderyhmä on esimerkiksi vamman tai muun erityisyyden takia rajattu. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä. Toiminta-avustusta ei myöskään myönnetä pelkän leiritoiminnan järjestämiseen, koska kertaluonteisiin leireihin ja tapahtumiin on mahdollista hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea.

Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon, jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Valmistelun aikana eräiden yhdistysten hakemuksia siirrettiin avustuskokonaisuudesta toiseen asiakirjoista ilmenneen toiminnan pääasiallisen luonteen perusteella.

Kulttuuriyhdistys Perttulan Navetta ry:n ja Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry:n hakemus siirrettiin kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuudesta tässä avustuskokonaisuudessa käsiteltäväksi.

Pirkanmaan Golf ry:n, Tampere Rugby ry:n ja Tampereen Pursiseura ry:n tähän avustuskokonaisuuteen kohdistettu hakemus siirrettiin liikuntapalveluihin osoitettuihin hakemuksiin.

TamRoma ry:n kaksi hakemusta siirrettiin ehkäisevän päihdetyön avustuskokonaisuudesta sekä kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuudesta, ja ne käsitellään yhdessä nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen kokonaisuuteen tulleen hakemuksen kanssa.

Avustusesitys

Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustuksia esitetään jaettavaksi 25 yhdistykselle yhteensä 213 000 eurolla. Vuonna 2019 vastaavia avustuksia myönnettiin 26 yhdistykselle 212 800 eurolla.

Avustuskriteerien mukaan hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-avustushakemus liitteineen määräaikaan mennessä. Tampereen Taktiikkapelaajat ry:n hakemukseen ei saapunut vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi Tampereen Taktiikkapelaajat ry:lle.

Avustuskriteerien mukaan nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuskokonaisuudesta ei tueta uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamista (yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle). Avustusta ei myönnetä toimijoille, joiden taloudellinen tilanne on hyvä verrattuna myönnettäviin avustuksiin. Näillä perusteilla avustusta ei esitetä myönnettäväksi Tampereen Helluntaiseurakunnalle.

Avustuskriteerien mukaan toiminnan tulee olla säännöllistä ja ympärivuotista. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi Tampereen Ilmailuyhdistys ry:lle sekä Tampereen RC-lentäjät ry:lle. Nuorisopalvelujen tuotantotukea voidaan myöntää yksittäisten tapahtumien, leirien ja projektien toteuttamiseen. Tampereen Ilmailuyhdistys ry:n sekä Tampereen RC-lentäjät ry:n toiminta-avustushakemukset on toimitettu Liikunta- ja nuorisoyksikköön tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi. 

Tampereen Partiolaiset ry:lle esitettävään toiminta-avustukseen sisältyvät lippukunnille jaettavat avustukset (15 000 euroa).

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.    

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26368, nuorisotyö ja nuorten harrastaminen.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän on ollut TamRoma ry:n hallituksen jäsen vuonna 2019. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Rauhala poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Terhi Kiemunki teki seuraavan muutosesityksen, joka raukesi kannattamattomana: "Esitän, että Kulttuuriyhdistys Perttulan Navetta ry:lle myönnetään 800 euroa enemmän, eli yhteensä 1600 € avustus.".

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Jukka Etu-Seppälä, Sanna Hakkarainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat